1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
bp Fknð H-cp ho-«n-se A-ôp-t]À sImñ-s¸« \n-ebnð
bp Fknð H-cp ho-«n-se A-ôp-t]À sImñ-s¸« \n-ebnð
bpFknse a[y Cñnt\mbnð Aôp t]sc hoSn\pÅnð shSntbäv acn¨\nebnð Isï¯n. cïv kv{XoIfpw cïv B¬Ip«nIfpw Hcp ]pcpj\pamWv sImes¸«Xv. tPmWn kn³¢nbÀ (65), CbmfpsS sIm¨paIÄ {_n«mWn ephmÀ¡v (22),kplr¯v tdmbv dmð̬, ktlmZc§fmb s\mem³ dmð̬, {_mUv-en dmð̬ FónhcmWv sImñs¸-«-Xv. dnIv H kvanXv(43) Fó B-fm-Wv sIm-e \-S-¯n-bXv.
kZmNmc t]m-eo-kv sI-\n-b-bn-epw; Aev-] h-kv-{X[m-cn-bm-b bp-h-Xn-sb BÄ-¡q-«w hn-h-kv-{X-bm¡n
kZmNmc t]m-eo-kv sI-\n-b-bn-epw; Aev-] h-kv-{X[m-cn-bm-b bp-h-Xn-sb BÄ-¡q-«w hn-h-kv-{X-bm¡n
an-\n kv-IÀ-«v [-cn-¨p ]pd-¯p t]m-Ip-ó s]¬-Ip-«n-IÄ-¡v t_m-[-£-b-ap-ïm-¡p-ó hmÀ-¯ sI-\n-b-bnð \n-óv. Ip-«n ]mhmS [-cn-¨v ]pd¯pt]m-b bp-h-Xn-sb H-cp Iq-«w ]p-cpj-òÀ tNÀóv B{-I-an¨p. k-`yam-b co-Xnbnð h-kv{Xw [-cn-¡m-¯-Xn-\m-em-Wv bp-h-Xn-tbm-Sv C-¯-c¯nð s]-cp-am-dn-b-sXóv bp-h-Xn-sb B-{I-an-¨-h-cn-semcmÄ ]-dªp.
P\o-h h-bÀ-se-kv C-e-Iv-{Sn-Iv _-kv ]p-d-¯n-d-¡p-óp
P\o-h h-bÀ-se-kv C-e-Iv-{Sn-Iv _-kv ]p-d-¯n-d-¡p-óp
P-\o-hbnð ]pXn-b h-bÀ-se-kv C-e-Iv-{Sn-Iv _-kv ]p-d-¯n-d-¡póp. F._n._n sk-¡-tdm¬, P\o-h ]-»n-Iv {Sm³-kv-t]mÀ-«v A-tXm-dn«n, F-kv.sF.Pn F-óo kw-L-S\-IÄ kw-bp-à-am-bm-Wv ]pXn-b _-kv ]p-d-¯n-d-¡p-óXv. Htcm kv-täm-¸n-epw Hm-hÀ-sl-Uv Un-sshkp-]-tbm-Kn¨v 15 sk-¡³v-dv sIm-ïv _-kv do-NmÀ-Pv sN-¿-s¸-Spw.
s{]mhnU³kv \Zn-bnð ar-X-tZlw, C-´y³ hw-i-P\m-b hn-ZymÀ-°n-bp-sSsXóv kwi-bw
s{]mhnU³kv \Zn-bnð ar-X-tZlw, C-´y³ hw-i-P\m-b hn-ZymÀ-°n-bp-sSsXóv  kwi-bw
t_m-Ì-Wnð Zpcq-l km-l-N-cy-¯nð ImWmXmb C´y³ hwiP\mb hnZymÀ°nbp-sS-sX-óv kw-i-bn-¡pó arXtZlw s{]mhnU³kv \Zn-bnð I-sï¯n.
\nb-aw ]-d-ªv ]o-Un-¸n¨p: Hóñ, H-ón-te-sd s]¬-Ip-«nI-sf
\nb-aw ]-d-ªv ]o-Un-¸n¨p: Hóñ, H-ón-te-sd s]¬-Ip-«nI-sf
Xncph\´]p-cw:\nb-aw ]Tn-¸n-¨v ap³ a-Pn-kv-t{S-äp-Iq-Sn-bm-b \-cm-[-a³ H-cp ]m-Sv s]¬-Ip-«nI-sf h-gn-]n-g-¸n¨p.
`m-Ky-añ, A-[zm-\-am-Wv k-\qP-sb tIm-Sn-]-Sn-bm-¡nb-Xv
`m-Ky-añ, A-[zm-\-am-Wv k-\qP-sb tIm-Sn-]-Sn-bm-¡nb-Xv
 Xn-cp-h-\-´-]p-cw:Im-in-\v B-h-iyw G-dp-t¼mÄ, Po-hn-X-{]m-cm-Ï-§Ä hÀ-[n-¡p-t¼mÄ tem-«-dn-sb-Sp-¡p-ó-Xm-Wv s]m-Xp-th a-e-bm-fn-I-fp-sS co-Xn. C-¯-c-¯nð tem-«-dn-hm-§n I-Sw-Ib-dn Po-hn-X-h-gn-bnð X-fÀ-óp-ho-WXpw G-sd. F-ómð Xn-cp-h-\-´-]pc-s¯ ]m-h-s¸-« H-cp ho-«-½ hy-Xy-Øam-sbm-cp h-gn-bm-Wv I-sï-¯n-bXv. A-Xnð v-A-hÀ hn-P-bn-¡p-Ibpw sN-bvXp. Npa«p sXmgnemfnbmb `À¯mhnsâ PohnX {]mcm_v-[§fnð ssI¯m§mIm³ kÀ¡mÀ tPmen e£yan«v- Dd¡anf¨v- ]Tn¨ k\q-P C-óv …
tPm-en-bp-anñ ]-W-hp-anñ, H-Sp-hnð C-cIÄ X-só {]-Xn-sb s]m¡n
tPm-en-bp-anñ ]-W-hp-anñ, H-Sp-hnð C-cIÄ X-só {]-Xn-sb s]m¡n
hn-tZi-¯v tPm-en-sb-ó tam-l-\-hm-Kv-Zm-\-§-fnð Ip-Sp-§n-b-hÀ H-Sp-hnð k-ln-sI-«p. hn-tZ-i-cm-Py-§-fn-se {]-ap-J kq-¸À-amÀ-¡-äp-I-fnð tPm-en hm-Kv-Zm-\w sN-bv-Xv ]Ww-ssI-¡-em¡n-b bp-hm-hn-s\ H-Sp-hnð X-«n-¸n-\v C-c-bm-b-hÀ X-só ]n-Sn-IqSn.
Ip-Sn-b-òmÀ Adn-bp-ónñ, Cu sImSn-b ]oU-\w
Ip-Sn-b-òmÀ Adn-bp-ónñ, Cu sImSn-b ]oU-\w
 sIm-¨n:Iq-Sp-Xð t]-sc a-Zy-]n-¡m-\m-bn B-IÀ-jn-¡p-I-bm-Wv sIm-¨n-bnse Cu ]-ô-\-£-{X-_m-dp-I-fp-sS e-£yw. A-Xn-\m-bn hn-tZi-s¯ am-Xr-I-bn-ð bp-h-Xn-I-sf-bm-Wv C-hn-sS aZyw hn-f-¼mÀ GÀ-s¸-Sp-¯n-bn-cn-¡p-óXv. F-ómð _mÀ-tKÄ F-ó No-¯-t¸-cv am-{X-am-Wv a-Wn-¸qÀ DÄ-s¸-sS h-S-¡p-In-g-¡³ kw-Øm-\-§-fnð \nópw hó sXm-en-sh-fp-¸p-Å Cu kp-µ-cn-IÄ-¡v _m-¡n-bm-Ip-óXv. em-`w-ap-gp-h³ ap-X-em-fnbpw \-S-¯n-¸p-Im-cw kz-´-am-¡p-Ibpw sN-¿pw. s\Sp¼mticn hnam\¯mhf IhmS¯n\Sp¯pff _mÀ …
_m-Îo-cn-b-bnð \nópw C-\n Uokð, ]pXn-b ]T-\-hp-am-bn F-Iv-kn-äÀ kÀ-Æ-I-emime
_m-Îo-cn-b-bnð \nópw C-\n Uokð, ]pXn-b ]T-\-hp-am-bn F-Iv-kn-äÀ kÀ-Æ-I-emime
_m-Îo-cn-b-bnð \nópw C-\n Uokð. F-Iv-kn-äÀ kÀ-Æ-I-emim-e A-[n-Ir-XÀ \-S¯n-b ]T-\w a-\p-jy-cm-in-¡v ]p-Xp-a k-½m-\n-¡p-I-bm-Wv.
_w-¥m-tZ-inð sI-«n-Sw X-IÀ-óv 123 ac-Ww
_w-¥m-tZ-inð sI-«n-Sw X-IÀ-óv 123 ac-Ww
_w-¥m-tZ-inð F-«p\n-e sI-«n-Sw X-IÀ-óv 123 Hm-fw t]À a-cn-¨p. 200 Hm-fw t]À-¡v ]-cp-t¡äp.