1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee August 28, 2014

s_bvPnwKv: sX¡v ]Snªmd³ ssN\bnepïmb a®nSn¨nenð Bdv t]À acn¨p. Ccp]¯nHóp t]sc ImWmXmbn. _p[\mgvN cm{XnbmWv ssN\bnse Kpbntkmlp {]hniybnse bnwKv]nMv {Kma¯nð a®nSn¨nepïmbXv.

  A]IS¯nð 77 hoSpIÄ ]qÀ®ambn XIÀóp. ]e hoSpIÄ¡pw I\¯ tISp]mSpIÄ kw`hn¨p. henb sI«nS§fpw `mKnIambn XIÀó AhØbnemWv. a®nSn¨nens\ XpSÀóv Øe¯pÅ Pekw`cWnbnð hnÅð hoWXns\ XpSÀópïmb shÅs¸m¡¯nð {Kma¯n\v IqSpXð \mi\ãw DïmbXmbpw dnt¸mÀ«pïv.

  c£m{]hÀ¯\w ]ptcmKan¡póp. GXm\pw Znhk§fmbn Cu taJebnð iàamb ag s]¿pIbmWv.

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.