1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee May 10, 2014

tPm-en-bn-se an-I-hn-s\ Ip-dn-¨v kwi-bw D-bÀ-ó-Xn-\mð {_n-«-\n-se Aôn-sem-óv B-fp-I-fp-tSbpw t{]m-t_-j³ Im-e-bf-hv \o-«n \ð-Ip-ó-Xm-bn ]T\w. s{]m-t_-j³ Im-e-b-f-hn-se tam-iw s]À-t^m-a³-kv aq-ew `q-cn-`m-Kw t]À¡pw tPm-en Øn-c-s¸-Sp-¯n \ð-Im-dn-sñ-óv I¼-\n D-S-a-IÄ Nq-ïn-¡m-«póp. {_n-«-\n-se A-dp-]-¯nc-ïv i-X-am-\w I¼-\n ta-[m-hn-I-fpw tPm-en-bnð ]p-Xp-ap-J-§-fm-b-h-cp-sS tam-iw {]-IS-\w aq-ew _p-²n-ap-«v A-\p-`-hn-¡p-ó-h-cm-Wv F-óv dn-{Iq-«v-saâv I-¼-\nbm-b kv-{]nw-Kv t]-gv-k-Wð \-S¯n-b ]T-\-¯nð ]-d-bp-óp.

Zn-h-khpw tPm-en-bv-¡v F-¯m-Xn-cn-¡p-I, ssh-In-F-¯p-I, tam-iw s]-cp-amäw, A-kp-Jw F-ón-h-bm-Wv ]-e ]p-Xp-ap-J-§fpw tPm-en-bn-se tam-iw {]-I-S-\-¯n-\v Im-c-W-am-bn ]-d-bpóp. F-ómð Nn-e-bm-fp-IÄ ta-e-[n-Im-cnI-sf X-§-fp-sS I-gn-hv t_m-[y-s¸-Sp-¯m-\m-bn GX-äw h-tcbpw t]m-Im-dp-ïv. C-Xv Nn-e-t¸mÄ k-l-{]-hÀ-¯-I-cp-ambpw t_m-kp-ambpw {]-iv-\-§Ä D-ïm-¡m-dp-sïópw ]T-\-¯nð ]-d-bp-óp.

t{]m-t_-j³ Im-e-b-f-hn-se tam-iw {]-IS-\w aq-ew ]-e-tcbpw Øn-c-s¸-Sp-¯m-dn-sñ-óv ]-¯v i-X-am-\w am-t\-PÀ-a-mcpw k-½-Xn¨p. tPm-en-bp-sS Xp-S-¡-¯nð C-¯-c-¯nð tam-iw {]-IS-\w Im-gv-N-sh-bv-¡pó-Xv km-[m-c-W-am-Wv F-óv am-t\-PÀ-amÀ X-só k-½-Xn-¡póp. tPm-en-¡m-sc t{]m-t_-j³ Im-e-b-f-hn-\v ti-jw Øn-c-s¸-Sp-¯p-ó Np-a-X-e-bp-Å am-t\-P-À-am-cnð sh-dpw 13 i-X-am-\-¯n-\v am-{X-am-Wv tPm-en-¡m-cp-sS tam-iw {]-IS-\w F-ó A-h-Ø H-cn-¡epw t\-cn-tS-ïn h-ón-«nñm-¯-Xv. tPm-en In-«p-ó-Xn-t\-¡mÄ ITn-\-am-Wv t{]m-t_-j-³ ]o-co-Uv ]m-Êm-Ip-ó-sX-óv kv-{]nw-Kv t]-gv-k-W-en-se A-e-Iv-kv ^v-sf-anw-Kv Nq-ïn-¡m-«póp.

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.