TEL.07906415736

1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsHealth & Life StyleArts & LiteratureImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee March 3, 2014

emkÀ apf¡ð
F³sd kvIqÄ -tImtfPv ]T\Ime¯v hmb\¡mbn ]pkvXI§fpw ]{X§fpw amknIfpw am{Xambncpóp B{ibw.\m«nse hmb\imeIÄ,tImtfPv sse{_dn, hn«nð F¯ntNcpó ]{X§Ä ,hmcnI ,amknI ,aäv]pkvXI§Ä Chsbms¡bmbncpóp hmb\bpsS temI¯v DïmbncpóXv.Aóv kmlnXytaJebpw hfsc Npcp¡w Nnecnð HXp§n\nóp.ap³\nc Fgp¯pImcpsS krãnIÄ am{Xw Aós¯ am[ya§fpw {]km[Icpw {]kn²nIcn¨p.hfsc ]cnanXamb km[yXIÄ am{Xta {]kn²nIcW cwK¯v- ]pXpXmbn F¯pó Fgp¯pImÀ¡v e`n¨ncpópÅq.

kmlnXykrãnIfnð hmb\Imc\v \nb{´nXamb Hcp CSs]Sð am{XamWv B ImeL«§fnð \S¯m³ IgnªncpópÅq.A`n{]mb§fpw NÀ¨Ifpw Nne aXnðsI«pIÄ¡pÅnð am{Xw \S¯s¸«p.

Hcp ImeL«¯nð Cós¯t¸mse hfÀ¨t\Snbn«nñm¯ kmt¦XnIhnZy D]tbmKn¨v {]hÀ¯n¨v sImïncpó {]nânwKv taJe NnethdnbXn\mð kz´ambn ]pkvXIw A¨Sn¨v- ]pd¯nd¡póXpw ]eÀ¡pw \S¡m¯ tamlambnXsó XpSÀóp.Aós¯ Nne ssIsbgp¯v amknIfnepw tImtfPv amKkn\pIfnepw {]mtZinIIp«n ]{X§fnepw hó X§fpsS IhnXbpw IYIfpw teJ\§fpw Iïv NneÀ \nÀhrXnbSªp.

]ecpw FgpXnbh {]kn²nIcn¡m³ km[n¡msX Fñmw sI«pIfmbn kz´w apdnbntem X«n³]pdt¯m CtSï \nebnte¡v F¯nbhcpw Dïv .]s£ ]nð¡me¯v AXnð ]e kmlnXykrãnIfpw Bßmhnjv-ImcamsWóv hmb\Imc\v Adnbm³IgnªXv,\h am[ya§Ä XpdópXó AXncpIÄ Cñm¯ hmb\bpsS temIambncpóp.

temIsa§pw I¼yq«Àhð¡cWhpw CâÀs\äpw hótXmSpIpSn \nch[nHm¬sse³ t]mÀ«epIIÄ Bcw`n¡pIbpw tkmjyðanUnbpsS km[yXIÄ hn]peambn D]tbmKn¡m\pw XpS§n. t»mKv-,t^kv_p¡v-,Hm¬sse³ t]mÀ«ð ,KqKnÄ,bmlp C-amKkn\pIÄ XpS§nb \ham[ya§fnð Fgp¯pImÀ X§fpsS krãnIÄ {]kn²nIcn¡pI hgn AXv hmb\¡mcnð F¯n¡phm\pw,AhcpsS A`n{]mb§Ä DS³ Adnbphm\pw km[n¨p.temI¯n³sd GXptImWnð\nópw BÀ¡pw kwhmZ§fnð ]s¦Sp¡m\pw, krãnIfnð A`n{]mbw tcJs¸Sp¯m\papff Hcp Xpdó thZnbmbn \ham[ya§Ä. CXns\ Zpcp]tbmKw sN¿póhcpw Dsïó hkvXpXbpw \mw a\Ênemt¡ïnbncn¡póp.

C´ybnse aäv GsXmcp kapls¯¡mfpw hmb\bv¡v {]m[m\yw \ðIpóXv aebmfnbmsWómWv Adnbm³ km[n¨n«pÅXv.Hcp Fgp¯pImc³ F{Xsb®w ]S¨phn«p FóXns\¡mfpw AbmÄ X³sd lrZb¯nepÅ Nn´IÄ kapl¯n\v apónð F¯n¡m³ D]tbmKn¡pó `mjbpw ssienbpamWv- hmb\¡mcsâ a\Ênð B Fgp¯v anIhpämXm¡nXnÀ¡póXv

-ssk_À CS§fnð FgpXpóhsc Hcp ]s£ kmlnXytemIw AwKnIcn¡pópïmhnñ.IemIme§fmbn hyXykvXambn Nn´n¨hscñmwXsó ]cnlmkw tI«n«pïv.AXv t]mse C -CS§fnð FgpXpóhscbpw ]cnlkn¡póhÀ Dïmbncn¡mw.hcpw Xeapd ]pÀ®ambn ssk_À CS§fnð am{Xw hy]mcn¡pt¼mÄ,A¨Sn¨p h¨ncn¡póhbv¡v hmb\¡mÀ F{Xam{Xw Dïmhpsaóv Nn´nt¡ïnbncn¡póp.

kÀKmßI kmlnXyw `mhnbnð t»mKnepsSbmhmw temIw ImWpI FóXnsâ kqN\bmWv apJy [mcbnepÅ Adnbs¸Spó kmlnXyImcòmÀ t»mKns\ {i²n ¡m³ XpS§nbncn¡póXnð \nóv hyàamIpóXv. ssk_À temIw IqSpXð hn]peambtXmsS Bhnjv¡mc ¯n\p ]pXnb hgnIÄ Dcp ¯ncnªp hóp.

temI¯n³sd Xsó apJÑmb amdnsImïncn¡pó ImeL«¯nepsSbmWv \mw ISópt]mbnsImïncn¡póXv.kmt¦XnIhnZy AXnthKw _lpZpcw ap³t]m«p t]mbnsImïncn¡póp.Ime¯ns\m¯v \½fpw amdnsImïncn¡póp. Xnc¡v]nSn¨ PnhnX¯nð hmb\¡v Sm_pIfpw kvamÀ«v-t^mWpIfpw I¼yq«dpw D]tbmKn¡m³ XpS§n.

{]apJ {]k[mIscñmwXsó {]kn²nIcn¨ kmlnXykrãnIÄ AhcpsS sh_v-sskäppIfnð \nópw Imjv t] sNbvXmð sUu¬temUv sNbvXp hmbn¡phm\pÅ kwhn[m\§fpw GÀ¸mSm¡n XpS§n.
\ham[ya§fnse Fgp¯pw apJy[mcbnte¡v hcpó Imew hnZpc¯neñ

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.

പോളണ്ടിലെ ‘ഒരെല്ല് കൂടുതലുള്ള’ എഴുത്തുകാരി ഓള്‍ഗ തൊകാര്‍ചുകിന് മാന്‍ ബുക്കര്‍ പുരസ്‌കാരം
പോളണ്ടിലെ ‘ഒരെല്ല് കൂടുതലുള്ള’ എഴുത്തുകാരി ഓള്‍ഗ തൊകാര്‍ചുകിന് മാന്‍ ബുക്കര്‍ പുരസ്‌കാരം
സ്‌കൂളിലോ കോളജിലോ സര്‍വകലാശാലയിലോ ഇനി തന്റെ കവിത പഠിപ്പിക്കരുതെന്ന് കവി ബാലചന്ദ്രന്‍ ചുള്ളിക്കാട്
സ്‌കൂളിലോ കോളജിലോ സര്‍വകലാശാലയിലോ ഇനി തന്റെ കവിത പഠിപ്പിക്കരുതെന്ന് കവി ബാലചന്ദ്രന്‍ ചുള്ളിക്കാട്
യുകെയിലെ സാഹിത്യ പുരസ്‌കാര പട്ടികയില്‍ ഇടംനേടി അരുന്ധതി റോയും മീന കന്ദസ്വാമിയും
യുകെയിലെ സാഹിത്യ പുരസ്‌കാര പട്ടികയില്‍ ഇടംനേടി അരുന്ധതി റോയും മീന കന്ദസ്വാമിയും
ഈ വര്‍ഷത്തെ സാഹിത്യ നോബേല്‍ ഓര്‍മകളുടേയും വൈകാരിതയുടേയും എഴുത്തുകാരന്‍ കസുവോ ഇസിഗുറോയ്ക്ക്
ഈ വര്‍ഷത്തെ സാഹിത്യ നോബേല്‍ ഓര്‍മകളുടേയും വൈകാരിതയുടേയും എഴുത്തുകാരന്‍ കസുവോ ഇസിഗുറോയ്ക്ക്
വായനക്കാരില്‍ ആവേശമുയര്‍ത്തി അരുന്ധതി റോയിയുടെ ‘ ദി മിനിസ്ട്രി ഓഫ് അറ്റ്‌മോസ്റ്റ് ഹാപ്പിനെസ്’ എത്തി, 20 വര്‍ഷത്തിനു ശേഷം എഴുതുന്ന അരുന്ധതിയുടെ രണ്ടാമത്തെ നോവല്‍
വായനക്കാരില്‍ ആവേശമുയര്‍ത്തി അരുന്ധതി റോയിയുടെ ‘ ദി മിനിസ്ട്രി ഓഫ് അറ്റ്‌മോസ്റ്റ് ഹാപ്പിനെസ്’ എത്തി, 20 വര്‍ഷത്തിനു ശേഷം എഴുതുന്ന അരുന്ധതിയുടെ രണ്ടാമത്തെ നോവല്‍
ചേതന്‍ ഭഗത്തിന്റെ ‘ദ വണ്‍ ഇന്‍ഡ്യന്‍ ഗേള്‍’ എന്ന പുസ്തകത്തിനു നേരെ കോപ്പിയടി ആരോപണവുമായി ബെംഗളുരു എഴുത്തുകാരി
ചേതന്‍ ഭഗത്തിന്റെ ‘ദ വണ്‍ ഇന്‍ഡ്യന്‍ ഗേള്‍’ എന്ന പുസ്തകത്തിനു നേരെ കോപ്പിയടി ആരോപണവുമായി ബെംഗളുരു എഴുത്തുകാരി
വി.എസ് അച്യുതാനന്ദന്‍ മുഖ്യകഥാപാത്രമായ നോവല്‍ എഴുത്തുകാരന്‍ പി. സുരേന്ദ്രന്‍ പിന്‍വലിച്ചു, മലയാള സാഹിത്യത്തിലെ അപൂര്‍വ സംഭവം
വി.എസ് അച്യുതാനന്ദന്‍ മുഖ്യകഥാപാത്രമായ നോവല്‍ എഴുത്തുകാരന്‍ പി. സുരേന്ദ്രന്‍ പിന്‍വലിച്ചു, മലയാള സാഹിത്യത്തിലെ അപൂര്‍വ സംഭവം
എഴുത്തച്ഛന്‍ പുരസ്‌കാരം പ്രമുഖ സാഹിത്യകാരന്‍ സി രാധാകൃഷ്ണന്
എഴുത്തച്ഛന്‍ പുരസ്‌കാരം പ്രമുഖ സാഹിത്യകാരന്‍ സി രാധാകൃഷ്ണന്
ഈ വര്‍ഷത്തെ മാന്‍ ബുക്കര്‍ പുരസ്‌കാരം അമേരിക്കന്‍ സാഹിത്യകാരന്‍ പോള്‍ ബീറ്റിക്ക്
ഈ വര്‍ഷത്തെ മാന്‍ ബുക്കര്‍ പുരസ്‌കാരം അമേരിക്കന്‍ സാഹിത്യകാരന്‍ പോള്‍ ബീറ്റിക്ക്
More Stories..