1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsHealth & Life StyleArts & LteratureImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
സ്വര്ണ്ണ വിലയില്‍ വിണ്ടും ഇടിവ് പവന്‍ 20,200 രൂപ
സ്വര്ണ്ണ വിലയില്‍ വിണ്ടും ഇടിവ് പവന്‍ 20,200 രൂപ
sIm¨n : kzÀWhne Cóv hoïpw Ipdªp. ]h\v 120 cq] Ipdªv 20,200 cq]bmbn. {Kman\v 20 cq] Ipdªv 2,525 cq]bpambn.F«v amk¯n\nsSbnse Gähpw Xmgvó \nebnemWv kzÀW hn-e.   Cóse ]h\v 80 cq] Ipdªv 20320 cq]bmbncpóp. cïp Znhkambn amäapïmImsX \nó tijamWv kzÀWhne Cóse IpdªXv. …