FOR POUND RATE CLICK HERE

1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsHealth & Life StyleArts & LiteratureImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee June 25, 2013

tPmÀPv I¡m«v, hnbó

]ïv Ime¯v ag¡me¯v IrjnbnS§fnepw ]mStiJc§fnepw shÅw Ibdpt¼mÄ IÀjIÀ \S¯mdpÅ ‘]pXpshÅ¡pÅn’ ]p\mhnjvIcn¡pIbmWv IngsIm¼nð Hcp]äw bphm¡Ä. ag¡me¯v X§fpsS Irjn¡v t\cn« \mi\ã§Ä ]¦pshbv¡phm³ IrjnbnS§fnð H¯ptNcpó IÀjIÀ am\kntImñmk¯n\v thïn shÅnð hnhn[Xcw IfnIfnð GÀs¸Spambncpóp.

BZyagbnsemgpInsb¯nb shÅw tXmSpIfptbbpw ]mS§fntebpw amen\y§sf \o¡n ip²am¡pw cïmasX¯pó shÅamWv ]pXpshÅw Fóv ]dbpóXv. Cu shůnð Ipfn¡póXns\m¸w ‘shůnð IfnIfpw’ \S¯pambncpóp. ]´v Ifn, Hm«w, \o´ð, hmg¯SsImïv N§mSapïm¡n Xpgbð XpS§n hnhn[ IfnIfpw ChÀ Bthit¯msS \S¯pambncpóp. ]XnämïpIfmbn apS§n¡nS¡pIbmbncpóp ]pXpshÅ¡pfn C¡pdn IngsIm¼nð Hcp ]äw bphm¡Ä GsäSp¯ncn¡pIbmWv.

IngsIm¼nse BZyIme IÀjcnð NnecmWv bphm¡tfmSv ]pXpshÅ¡pfnsb¡pdn¨v ]dªXv. CXv tI«v IngsIm¼v Pbvlnµv sse{_dnbpsS `mchmlnIfmWv ]pXpshÅ¡pfn¡v t\XrXzw \ðInbXv. IngsIm¼v sXt¡¡päv IShn\v kao]w ]pXpthen ]mStiJc¯nemWv ChÀ Ipfn DÕhw \S¯nbXv.

Ignªv HcmgvNbntesd Bbn tXmcmsX s]¿pó agbnð Ing¡³ taJebnse tXmSpIÄ IcIhnªmWv HgpIpóXv. apgph³ ]mStiJc§fpw shůn\SnbnemWv. IngsIm¼v anñp]Snbnð DghqÀ tXm«nse sXt¡Ipäv IShpw, ]pXpthen ]mStiJc¯pamWv bphm¡Ä ‘]pXpshÅ¡pfn’ BtLmjam¡m³ XncsªSp¯Xncn¡póXv. ]pXpXeapdbv¡v tI«v tIÄhnt]mepanñm¯ ‘]pXpshÅ¡pfn’ ImWphm\pw ]¦ptNcphm\pambn \nch[nt¸cmWv IngsIm¼nð F¯póXv. Fñm Znhkhpw sshIptóc§fnð ]mSs¯ aps«m¸w shůnepw IcIhnsªmgpIpó DghqÀ tXm«nepambn \S¡pó Cu Ipfn A\yw \nóv t]mIpó \òIfpsS {KmaoWXsb Hcn¡ð IqSn DWÀ¯pIbmWv.

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.

വി.എസ് അച്യുതാനന്ദന്‍ മുഖ്യകഥാപാത്രമായ നോവല്‍ എഴുത്തുകാരന്‍ പി. സുരേന്ദ്രന്‍ പിന്‍വലിച്ചു, മലയാള സാഹിത്യത്തിലെ അപൂര്‍വ സംഭവം
വി.എസ് അച്യുതാനന്ദന്‍ മുഖ്യകഥാപാത്രമായ നോവല്‍ എഴുത്തുകാരന്‍ പി. സുരേന്ദ്രന്‍ പിന്‍വലിച്ചു, മലയാള സാഹിത്യത്തിലെ അപൂര്‍വ സംഭവം
എഴുത്തച്ഛന്‍ പുരസ്‌കാരം പ്രമുഖ സാഹിത്യകാരന്‍ സി രാധാകൃഷ്ണന്
എഴുത്തച്ഛന്‍ പുരസ്‌കാരം പ്രമുഖ സാഹിത്യകാരന്‍ സി രാധാകൃഷ്ണന്
ഈ വര്‍ഷത്തെ മാന്‍ ബുക്കര്‍ പുരസ്‌കാരം അമേരിക്കന്‍ സാഹിത്യകാരന്‍ പോള്‍ ബീറ്റിക്ക്
ഈ വര്‍ഷത്തെ മാന്‍ ബുക്കര്‍ പുരസ്‌കാരം അമേരിക്കന്‍ സാഹിത്യകാരന്‍ പോള്‍ ബീറ്റിക്ക്
ഈ വര്‍ഷത്തെ സാഹിത്യ നൊബേല്‍ പുരസ്‌കാരം അമേരിക്കന്‍ പാട്ടെഴുത്തുകാരനും ഗായകനുമായ ബോബ് ഡിലന്
ഈ വര്‍ഷത്തെ സാഹിത്യ നൊബേല്‍ പുരസ്‌കാരം അമേരിക്കന്‍ പാട്ടെഴുത്തുകാരനും ഗായകനുമായ ബോബ് ഡിലന്
20 വര്‍ഷത്തിനു ശേഷം പുതിയ നോവലുമായി അരുന്ധതി റോയി വരുന്നു, പ്രകാശനം 2017 ജൂണില്‍
20 വര്‍ഷത്തിനു ശേഷം പുതിയ നോവലുമായി അരുന്ധതി റോയി വരുന്നു, പ്രകാശനം 2017 ജൂണില്‍
ഹാരി പോട്ടര്‍ മടങ്ങിവരുന്നു, പരമ്പരയിലെ എട്ടാമത്തെ പുസ്തകം ഹാരി പോട്ടര്‍ ആന്റ് ദി കര്‍സ്ഡ് ചൈല്‍ഡ് ജൂലൈ 31 ന് പുറത്തിറങ്ങും
ഹാരി പോട്ടര്‍ മടങ്ങിവരുന്നു, പരമ്പരയിലെ എട്ടാമത്തെ പുസ്തകം ഹാരി പോട്ടര്‍ ആന്റ് ദി കര്‍സ്ഡ് ചൈല്‍ഡ് ജൂലൈ 31 ന് പുറത്തിറങ്ങും
ഡോ.ഓമന ഗംഗാധരന്റെ ‘അരയാലിന്റെ ഇലകള്‍’ മലയാള സാഹിത്യ ലോകത്തിനു മുതല്‍ക്കൂട്ട്
ഡോ.ഓമന ഗംഗാധരന്റെ ‘അരയാലിന്റെ ഇലകള്‍’ മലയാള സാഹിത്യ ലോകത്തിനു മുതല്‍ക്കൂട്ട്
യൂറോപ്പില്‍ തരംഗമാകാന്‍ ഹിറ്റ്‌ലറുടെ ആത്മകഥ വീണ്ടും വരുന്നു
യൂറോപ്പില്‍ തരംഗമാകാന്‍ ഹിറ്റ്‌ലറുടെ ആത്മകഥ വീണ്ടും വരുന്നു
സ്‌കോളസ്റ്റിക് ഏഷ്യന്‍ ബുക് പുരസ്‌കാരം ഇന്ത്യന്‍ എഴുത്തുകാരിക്ക്
സ്‌കോളസ്റ്റിക് ഏഷ്യന്‍ ബുക് പുരസ്‌കാരം ഇന്ത്യന്‍ എഴുത്തുകാരിക്ക്
More Stories..