TEL.07906415736

1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsHealth & Life StyleArts & LiteratureImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee June 25, 2013

tPmÀPv I¡m«v, hnbó

]ïv Ime¯v ag¡me¯v IrjnbnS§fnepw ]mStiJc§fnepw shÅw Ibdpt¼mÄ IÀjIÀ \S¯mdpÅ ‘]pXpshÅ¡pÅn’ ]p\mhnjvIcn¡pIbmWv IngsIm¼nð Hcp]äw bphm¡Ä. ag¡me¯v X§fpsS Irjn¡v t\cn« \mi\ã§Ä ]¦pshbv¡phm³ IrjnbnS§fnð H¯ptNcpó IÀjIÀ am\kntImñmk¯n\v thïn shÅnð hnhn[Xcw IfnIfnð GÀs¸Spambncpóp.

BZyagbnsemgpInsb¯nb shÅw tXmSpIfptbbpw ]mS§fntebpw amen\y§sf \o¡n ip²am¡pw cïmasX¯pó shÅamWv ]pXpshÅw Fóv ]dbpóXv. Cu shůnð Ipfn¡póXns\m¸w ‘shůnð IfnIfpw’ \S¯pambncpóp. ]´v Ifn, Hm«w, \o´ð, hmg¯SsImïv N§mSapïm¡n Xpgbð XpS§n hnhn[ IfnIfpw ChÀ Bthit¯msS \S¯pambncpóp. ]XnämïpIfmbn apS§n¡nS¡pIbmbncpóp ]pXpshÅ¡pfn C¡pdn IngsIm¼nð Hcp ]äw bphm¡Ä GsäSp¯ncn¡pIbmWv.

IngsIm¼nse BZyIme IÀjcnð NnecmWv bphm¡tfmSv ]pXpshÅ¡pfnsb¡pdn¨v ]dªXv. CXv tI«v IngsIm¼v Pbvlnµv sse{_dnbpsS `mchmlnIfmWv ]pXpshÅ¡pfn¡v t\XrXzw \ðInbXv. IngsIm¼v sXt¡¡päv IShn\v kao]w ]pXpthen ]mStiJc¯nemWv ChÀ Ipfn DÕhw \S¯nbXv.

Ignªv HcmgvNbntesd Bbn tXmcmsX s]¿pó agbnð Ing¡³ taJebnse tXmSpIÄ IcIhnªmWv HgpIpóXv. apgph³ ]mStiJc§fpw shůn\SnbnemWv. IngsIm¼v anñp]Snbnð DghqÀ tXm«nse sXt¡Ipäv IShpw, ]pXpthen ]mStiJc¯pamWv bphm¡Ä ‘]pXpshÅ¡pfn’ BtLmjam¡m³ XncsªSp¯Xncn¡póXv. ]pXpXeapdbv¡v tI«v tIÄhnt]mepanñm¯ ‘]pXpshÅ¡pfn’ ImWphm\pw ]¦ptNcphm\pambn \nch[nt¸cmWv IngsIm¼nð F¯póXv. Fñm Znhkhpw sshIptóc§fnð ]mSs¯ aps«m¸w shůnepw IcIhnsªmgpIpó DghqÀ tXm«nepambn \S¡pó Cu Ipfn A\yw \nóv t]mIpó \òIfpsS {KmaoWXsb Hcn¡ð IqSn DWÀ¯pIbmWv.

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.

പോളണ്ടിലെ ‘ഒരെല്ല് കൂടുതലുള്ള’ എഴുത്തുകാരി ഓള്‍ഗ തൊകാര്‍ചുകിന് മാന്‍ ബുക്കര്‍ പുരസ്‌കാരം
പോളണ്ടിലെ ‘ഒരെല്ല് കൂടുതലുള്ള’ എഴുത്തുകാരി ഓള്‍ഗ തൊകാര്‍ചുകിന് മാന്‍ ബുക്കര്‍ പുരസ്‌കാരം
സ്‌കൂളിലോ കോളജിലോ സര്‍വകലാശാലയിലോ ഇനി തന്റെ കവിത പഠിപ്പിക്കരുതെന്ന് കവി ബാലചന്ദ്രന്‍ ചുള്ളിക്കാട്
സ്‌കൂളിലോ കോളജിലോ സര്‍വകലാശാലയിലോ ഇനി തന്റെ കവിത പഠിപ്പിക്കരുതെന്ന് കവി ബാലചന്ദ്രന്‍ ചുള്ളിക്കാട്
യുകെയിലെ സാഹിത്യ പുരസ്‌കാര പട്ടികയില്‍ ഇടംനേടി അരുന്ധതി റോയും മീന കന്ദസ്വാമിയും
യുകെയിലെ സാഹിത്യ പുരസ്‌കാര പട്ടികയില്‍ ഇടംനേടി അരുന്ധതി റോയും മീന കന്ദസ്വാമിയും
ഈ വര്‍ഷത്തെ സാഹിത്യ നോബേല്‍ ഓര്‍മകളുടേയും വൈകാരിതയുടേയും എഴുത്തുകാരന്‍ കസുവോ ഇസിഗുറോയ്ക്ക്
ഈ വര്‍ഷത്തെ സാഹിത്യ നോബേല്‍ ഓര്‍മകളുടേയും വൈകാരിതയുടേയും എഴുത്തുകാരന്‍ കസുവോ ഇസിഗുറോയ്ക്ക്
വായനക്കാരില്‍ ആവേശമുയര്‍ത്തി അരുന്ധതി റോയിയുടെ ‘ ദി മിനിസ്ട്രി ഓഫ് അറ്റ്‌മോസ്റ്റ് ഹാപ്പിനെസ്’ എത്തി, 20 വര്‍ഷത്തിനു ശേഷം എഴുതുന്ന അരുന്ധതിയുടെ രണ്ടാമത്തെ നോവല്‍
വായനക്കാരില്‍ ആവേശമുയര്‍ത്തി അരുന്ധതി റോയിയുടെ ‘ ദി മിനിസ്ട്രി ഓഫ് അറ്റ്‌മോസ്റ്റ് ഹാപ്പിനെസ്’ എത്തി, 20 വര്‍ഷത്തിനു ശേഷം എഴുതുന്ന അരുന്ധതിയുടെ രണ്ടാമത്തെ നോവല്‍
ചേതന്‍ ഭഗത്തിന്റെ ‘ദ വണ്‍ ഇന്‍ഡ്യന്‍ ഗേള്‍’ എന്ന പുസ്തകത്തിനു നേരെ കോപ്പിയടി ആരോപണവുമായി ബെംഗളുരു എഴുത്തുകാരി
ചേതന്‍ ഭഗത്തിന്റെ ‘ദ വണ്‍ ഇന്‍ഡ്യന്‍ ഗേള്‍’ എന്ന പുസ്തകത്തിനു നേരെ കോപ്പിയടി ആരോപണവുമായി ബെംഗളുരു എഴുത്തുകാരി
വി.എസ് അച്യുതാനന്ദന്‍ മുഖ്യകഥാപാത്രമായ നോവല്‍ എഴുത്തുകാരന്‍ പി. സുരേന്ദ്രന്‍ പിന്‍വലിച്ചു, മലയാള സാഹിത്യത്തിലെ അപൂര്‍വ സംഭവം
വി.എസ് അച്യുതാനന്ദന്‍ മുഖ്യകഥാപാത്രമായ നോവല്‍ എഴുത്തുകാരന്‍ പി. സുരേന്ദ്രന്‍ പിന്‍വലിച്ചു, മലയാള സാഹിത്യത്തിലെ അപൂര്‍വ സംഭവം
എഴുത്തച്ഛന്‍ പുരസ്‌കാരം പ്രമുഖ സാഹിത്യകാരന്‍ സി രാധാകൃഷ്ണന്
എഴുത്തച്ഛന്‍ പുരസ്‌കാരം പ്രമുഖ സാഹിത്യകാരന്‍ സി രാധാകൃഷ്ണന്
ഈ വര്‍ഷത്തെ മാന്‍ ബുക്കര്‍ പുരസ്‌കാരം അമേരിക്കന്‍ സാഹിത്യകാരന്‍ പോള്‍ ബീറ്റിക്ക്
ഈ വര്‍ഷത്തെ മാന്‍ ബുക്കര്‍ പുരസ്‌കാരം അമേരിക്കന്‍ സാഹിത്യകാരന്‍ പോള്‍ ബീറ്റിക്ക്
More Stories..