1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee March 6, 2013

entPm ]m-d-bv¡ð

IpXn-c-h-«-¯n-sâ {]-i-kv-Xn aq-óv Im-cy-§-fn-emWv. Ip-Xn-ch-«w am-\-kn-Im-tcm-Ky tI{µw, Ip-Xn-c-h-«w ]¸p, ]nsó Ip-Xn-c-h-«w tZ-i-t]m-jn-Wn ]-»n-Iv sse-{_-dn. _m-e³ sI. \m-bÀ, Ip-Xn-c-h-«w ]¸p, Xn-s¡m-Snb³, Ip-ªm-ïn,. tZ-i-t]m-jn-Wn Fópw I-em-Im-c³-am-cp-sS k-t¦-X-am-bn-cpóp. \m-S-I-hpw, kn-\n-a-bpw, hm-b-\-bpw, sh-Sn-sh-«hpw Fñmw tNÀ-óv D-¨-¡n-dp-¡v B-cw-`n-¡pó-Xv Ip-Xn-c-h«s¯ Cu sse-{_-dn-bnð- X-sóbm-bn-cpóp. sse-{_-dn-bp-sS t\-Xr-Xz-¯n-ep-Å I-em k-Ôy-¡v ]-¸p- B-bn-cp-óp ]-e-t¸m-gpw Np-¡m³ ]n-Sn-¨n-cp-ó-sXóv sse-{_-dn F-Iv-kn-Iyq-«o-hv Aw-Kw Fw. hn-iz-\mY³ HmÀ-s¯-Sp-¡p-óp.

 1964ð ]n.sI. ta-t\m³ c-Nn-¨ Cu-Un¸-kv F-ó \mS-Iw Ac§nse-¯n-¡m³ Xo-{h {i-aw \-S-¯nb-Xv ]-¸p-hm-bn-cp-óp. a-e-_mÀ {In-kv-Xy³ tIm-tf-Pn-se N-cn-{X hn-`m-Kw ta-[m-hn {io-[-c³ ta-t\m³ A-Wn-bn-s¨m-cp¡n-b “-CuUn-¸-kn”-ð _m-e³ sI. \m-bÀ, Ip-ªm-ïn, hm-kp {]-Zo]v, k-Zm-\-µ³ Xp-S-§n-b-hÀ A-`n-\-bn¨p. tIm-gn-t¡m-Sv kp-Ip-am-c-\m-bn-cp-óp kw-Ko-Xw. tIm-«-b-¯v 1964ð \-S-ó AJn-e tI-c-f \m-S-tIm-Õ-h-¯nð Hómw Øm-\w t\-SnbXv Cu \m-S-I-am-bn-cp-óp.

bu-Æ-\-bp-à-bm-b kp-µ-cnsb-t¸mse  Ip-Xn-c-h-«-¡m-sc tam-ln-¸n-¨p-sIm-ïv C-t¸mgpw tZ-i-t]m-jn-Wn-bp-ïv. 1937ð {_o-«o-jp-Im-cmWv tZ-i-t]m-jn-Wn-¡v Pòw sIm-Sp-¯-Xv. 1928ð sI-]n-kn-kn(tI-c-f {]-tZ-iv tIm¬-{K-kv I-½n-än-bpsS) {]-ta-b-amWv tZ-i-t]m-jn-Wn-bp-sS P-\-\-¯nð I-em-in-¨Xv.a-e-_m-dnð h-tbm-P-\ hn-Zym-`ymkw, \n-im ]mT-im-e, hm-b-\im-e Fónh Øm-]n-¡m³-Xo-cp-am-\n¨-Xv A-Ðp-d-ln-am³ km-ln_v, {]-kn-Uâvpw, C.Fw.F-kv sk-{I«dn-bp-am-bp-Å  I-½n-än-bm-bn-cp-óp-shóXv N-cn-{Xw. ]nsI. Ip-ªn-cm-a-\m-bn-cpóp tZ-i-t]m-jn-Wn-bp-sS B-Zy-s¯ km-c-Yn. tNm-bn-Ip«n, kn. tKm-]m-e³,hn. Ir-jv-W³ Xp-S-§n-b Øm-]-I t\-Xm-¡³-am-Às¡ñmw- hm-b-\ H-cp hn-Im-c-am-bn-cp-óp.

s]-®p-§-sfñmw sse-{_-dn-bnð I-¿m-dm-sX-bm-b-t¸mÄ ho-«-½-am-sc hm-bn-¡m³ ]Tn-¸n-¡m³ I-¨ sI-«n-bn-d-§n-b-Xm-Wv C-hnS-s¯ h-\n-Xm sse-{_-dn- {]kn-Uâv Sn. ssi-e-P. Ip-Xn-c-h«-s¯ F-ñm ho-Sp-I-fnepw ]p-kv-X-I-hp-am-bn ssi-e-P I-b-dn-bn-d-§n-b-t¸mÄ ho-«-½-amcpw hm-b-\-bnð k-Po-h-am-bn. tIm-gn-t¡m-Sv tIm-¸-td-j-\n-se Fñm ho-Sp-I-fn-epw 52 mw h-b-Ên-sâ B-th-i-hp-am-bn Sn. ssi-e-P-bpïvv am-kw e-`n-¡p-ó 1100 cq-]-bñ hm-b-\-tbm-Sp-f-f B-th-i-am-Wv C-Xn-\p ]n-ón-seóv ssi-e-P ]-d-bp-óp.

X-Sn-¨p hoÀ-¯ ¹m-Ìn-Iv k-ôn \nd-sb ]p-kv-X-I-hp-am-bn a-ebpw I-b-dnsb-¯pó ssi-e-P \m-«p-¡mÀ-¡v ssi-e-P So-¨-dmWv.shdpw ss]-¡n-fn am{Xw hm-bn-¨p X-Åp-ó-h-cñ C-hnS-s¯ kv-{Xo-IÄ.ChÀ ko-co-b-km-bn hm-b\-sb Im-Wp-ó-h-cm-Wv , ]p-kvX-Iw sImïp-t]mIp-I am-{X-añ C-hn-S-¯p-Imcp-am-bn kw-h-Zn-¡m-dp-ïv ssi-e-P.shdpw ]¯mw ¢m-kp am{Xw hn-Zym-`ym-k-ap-f-f H-cmÄ-¡v F§-s\ C-Xv km-[n-¡p-óp F-óp tNm-Zn-¨mð hm-b-\-sb-ómIpw a-dp-]-Sn.h-\n-Xm-]-pkv-X-I hnX-c-W ]Ô-Xn hen-b B-th-i-am-Wv D-ïm-¡p-ó-sX-óv ssi-e-P ]-d-bp-óp.A-hn-hm-ln-Xbmb ssi-e-P-bv-¡v F-gp¯pw hm-b-\bpw Pn-ho-X-N-cy-bmWv.

sh-dpw 250 ]p-kv-X-§-fp-am-bn B-cw-`n¨ sse-{_-dn-bnð C-óv 41,000 ]pkv-X-I-§Ä D-ïv.1800 sa-¼À-am-cnð 800 t]À B-Po-hm-\-´ sa-¼À-am-cm-Wv,sa-¼À-am-À-¡v am-k-¯nð 10 cq-]bpw B-Po-hm-\-´ sa-¼À-amÀ-¡v 500 cq-]-bp-am-Wv ^okv. tI-c-f tÌ-äv sse-{_-dn Iu¬-kn-en-sâ B-\p-Ip-ey-t¯m-sS {]-hÀ-¯n-¡pó sse-{_-dn ]qÀ-®-ambpw I-¼yq-«À-hð-¡-cn-¨-h-bm-Wv.cm-Pmdmw tam-l-³ tdm-bn- ^u-tïj-sâ km-¼-¯n-Im k-lm-bhpw e-`n-¡p-óp-sïóv se-{_-dn-b³ kn. thWp-tKm-]mð ]-dªp. CâÀ-s\-äv t]m-ep-f-f B-[p-\n-I-ku-I-cy-§fpw C-hn-sS H-cp-¡n-bn-cn-¡p-óp.1937 ð B-cw-`n¨ sse-{_-dn 1974 epw 2008 epw ap-Jw an-\p¡n. cm-hn-se G-gp ap-Xð ]-¯p h-scbpw ssh-Ip-tó-cw 3 ap-Xð F-«p-h-scbpw sse-{_-dn {]-hÀ-¯n-¡pw.Ip-«n-IÄ-¡m-bn _m-e-I-\m-a-µn-chpw sN-kv ]-co-in-e-\ tI-{µhpw C-hn-sS {]-hÀ-¯n-¡p-ópïv.tPm-en I-gn-ªmð Ip-Xn-c-h-«-Im-scñmw ssev-{_-dn-bnð F-¯p-óp C-hn-S-¯p-ImÀ-¡v hm-b-\ H-cp hn-t\m-Z-añ hn-Im-c-amWv.

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.