1 GBP= 90.80 INR

1 $ = 1 INR
1 € = 1  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsHealth & Life StyleArts & LiteratureImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee May 19, 2013

tPm_n BâWn

amkn-tUmWn-b:bp-tWmkv-tImbpw amkn-tUm-Wn-b³ K-h¬saâpw kw-L-Sn-¸n-¨ aq-óma-Xv tem-I kÀÆ-a-X k-t½-f-\-¯n-\v k-am-]-\-ambn. a-ZÀ sX-sc-Êm-bp-sS P³-a-\mSm-b kv-t¡m¸ntbm ]-«-W-¯nð 2013 sa¿v 9þ13 h-sc-bm-bn-cp-óp k-t½-f\w.aq-óv Znh-kw \o-ïp \n-ó k-t½-f-\-¯n-sâ hn-jbw” Freedom and Diginity- Fundamental valuse in Inter-Human, Inter- Religious and Inter Cultural Relations‘ F-ó-Xm-bn-cp-óp.cm-{ã-¯-e-h³-am-cpw,a-X-t\-Xm-¡-fpw, ]-Wv-Vn-X-cp-apÄ-s¸-sS 50 cm-Py-§-fnð \n-óm-bn 160 Hm-fw ]v-Xn-\n-[n-IÄ k-t½-f-\-¯nð ]-s¦-Sp¯p.

amkn-tUm-Wn-b³ kw-kv-Imcn-I a{´n tUm. F-en-k_-¯v an-se-hv-kv-¡ A-²y-£-X h-ln-¨ D-Zv-Lm-S-\ k-t½f-\w amkn-tUm-Wn-b³ {]-[m-\-a{´n \n-t¡m-f {Kq-sh³-kv-In D-Zv-LmS-\w sN-bv-Xp.bp-tWmkvtIm No-^v tImÀ-Un-t\-äÀ tUm. Bð-s_À-enâ,amkn-tUm-Wnb³ HmÀ-¯sUm-Iv-kv k-`m X-e-h³ A-`nh-µy kv-sä-^m³ Xp-S-§n-b-hÀ {]-kw-Kn¨p.

C³-Uy-bnð \n-óp-f-f c-ïv {]-Xn-\n-[n-Ifn-tem-cmfmb tUm. Ip-cn-bm-t¡m-kv sX-tbm^n-tem-kvsa-{Xm-t¸m-eo-¯" 'Living Together by Respecting Diversities"F-ó hn-jb-s¯ Ip-dn-¨v {]_-Ôw A-h-X-cn-¸n-¨p.amkn-tUm-Wn-b³ {]-[m-\-a{´n \n-t¡m-f {Kp-h³-kvIn,{]-kn-U-âv tUm.tPmÀ-Öv Chm-t\m-hv,kw-kv-Imcn-I h-Ip-¸v a{´n tUm.F-en-k_-¯v an-se-hv-kv-I,amkn-tUm-Wn-b³ k-`m-X-e-h³ F-ón-h-cp-am-bnsa-{Xm-t]m-eo-¯m Iq-Sn-Imgv-N \-S-¯n.a-ZÀ-sX-c-Ê-bp-sS P³-a-`q-anbm-b amkn-tUm-Wn-bmbpw IÀ-½-`q-anbm-b `-m-c-Xhpw X-½nð _-Ô-§Ä Iq-Sq-Xð Zr-V-am-¡m³ Fñm {]-hÀ-¯-\-§f-Dw \-S-¯p-sa-óv {]-[m-\-a{´n \n-t¡m-f Iq-Sn-Im-gv-N-bnð A-Sn-h-c-bn-«p ]-dªp.

kn-dn-bm-bnð \n-óp X-«n sIm-ïp t]m-b sa-{Xm-t]m-eo-¯m-am-cp-sS hn-tam-N-\-¯n-\p-f-f \-S-]-Sn-IÄ kzo-I-cn-¡p-ó-Xn-\p-f-f {]-ta-bw k-t½-f-\-¯nð A-h-X-cn-¸n-¨p. bp-F³ C-¡mcyw k-Po-h-am-bn ]-cn-K-Wn-¡p-sa-óv bp-F³ {]-Xn-\n[n  tUm.B³ s_ñn³-U Dd-¸p \ðIn.

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.

തടഞ്ഞു വച്ച നികുതിപ്പണം പലസ്തീന് നല്‍കാന്‍ തയ്യാറാണെന്ന് ഇസ്രയേല്‍
തടഞ്ഞു വച്ച നികുതിപ്പണം പലസ്തീന് നല്‍കാന്‍ തയ്യാറാണെന്ന് ഇസ്രയേല്‍
ഡ്രൈവര്‍മാരുടെ ശ്രദ്ധക്ക്. സീബ്രാ ലൈനില്‍ സീബ്രകളുണ്ട്
ഡ്രൈവര്‍മാരുടെ ശ്രദ്ധക്ക്. സീബ്രാ ലൈനില്‍ സീബ്രകളുണ്ട്
ഉക്രൈനില്‍ ലെനിന്‍ പ്രതിമ കണ്ടാല്‍ ജനങ്ങള്‍ക്ക് ഹാലിളകും
ഉക്രൈനില്‍ ലെനിന്‍ പ്രതിമ കണ്ടാല്‍ ജനങ്ങള്‍ക്ക് ഹാലിളകും
കശ്മീരില്‍ പാക് സൈന്യം നടത്തുന്നത് ജിഹാദെന്ന് പാക് ഭീകര സംഘടനാ തലവന്‍
കശ്മീരില്‍ പാക് സൈന്യം നടത്തുന്നത് ജിഹാദെന്ന് പാക് ഭീകര സംഘടനാ തലവന്‍
യെമന്‍ ഒഴിപ്പിക്കല്‍ പൂര്‍ണം, അവസാന ഇന്ത്യന്‍ കപ്പലുകളും കൊച്ചിയിലെത്തി
യെമന്‍ ഒഴിപ്പിക്കല്‍ പൂര്‍ണം, അവസാന ഇന്ത്യന്‍ കപ്പലുകളും കൊച്ചിയിലെത്തി
യെ ദോസ്തി! നാല്‍പ്പതു വര്‍ഷത്തെ ഇടവേളക്കു ശേഷം പാക് മനസു കീഴ്ടടക്കാന്‍ ഷോലെ
യെ ദോസ്തി! നാല്‍പ്പതു വര്‍ഷത്തെ ഇടവേളക്കു ശേഷം പാക് മനസു കീഴ്ടടക്കാന്‍ ഷോലെ
നൈജീരിയയില്‍ അജ്ഞാത രോഗം പടരുന്നു, രോഗ ലക്ഷണങ്ങള്‍ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടാല്‍ 24 മണിക്കൂറിനകം മരണം
നൈജീരിയയില്‍ അജ്ഞാത രോഗം പടരുന്നു, രോഗ ലക്ഷണങ്ങള്‍ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടാല്‍ 24 മണിക്കൂറിനകം മരണം
വിക്കിലീക്‌സ് വീണ്ടും, സോണി പിക്‌ചേഴ്‌സിന്റെ അരമന രഹസ്യങ്ങള്‍ അങ്ങാടിപ്പാട്ടായി
വിക്കിലീക്‌സ് വീണ്ടും, സോണി പിക്‌ചേഴ്‌സിന്റെ അരമന രഹസ്യങ്ങള്‍ അങ്ങാടിപ്പാട്ടായി
43 അംഗ ഉംറ സംഘത്തെ കരിപ്പൂര്‍ വിമാനത്താവളത്തില്‍ ഇടനിലക്കാരന്‍ പറ്റിച്ചു കടന്നു
43 അംഗ ഉംറ സംഘത്തെ കരിപ്പൂര്‍ വിമാനത്താവളത്തില്‍ ഇടനിലക്കാരന്‍ പറ്റിച്ചു കടന്നു
More Stories..