1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee April 10, 2014

kv-IqÄ hn-ZymÀ-°n k-l-]mTn-I-tf-bpw kv-IqÄ Po-h-\-¡m-c-t\bpw Ip-¯n ]-cp-t¡ð-¸n¨p. A-ta-cn-¡-bn-se s]³-knð-hm\n-b kw-Øm-\-¯m-Wv kw-`hw. ]-Xn-\m-dp-Im-c\m-b hn-ZymÀ-°n-bp-sS Ip-t¯-äv 21 k-l-]mTn-Ifpw H-cp kv-IqÄ Po-h-\-¡m-c-\p-am-av B-ip-]-{Xn-bn-em-bXv. ]n-äv-kv-_À-¤n-\v k-ao-]-ap-Å {^m-¦v-fn³ do-P-b-Wð ssl-kv-Iq-fn-em-Wv kw`-hw \-S-óXv. A-{I-aw \-S¯n-b A-e-Iv-kv ln-{_mÄ F-ó hn-ZymÀ-°n-sb t]m-eo-kv A-d-kv-äv sN-bv-Xn-«p-ïv.

]-cp-t¡-ä hn-ZymÀ-°nI-sf t]m-eo-sk-¯n B-ip-]-{Xn-bn-se-¯n-¨p. Ip-t¯-ä-h-cnð G-gp-t]-cp-sS \n-e Kp-cp-X-c-am-sW-óv B-ip-]{Xn A-[n-Ir-XÀ A-dn-bn-¨p. c-ïp t]-sc A-Sn-b-´n-c i-kv-{X-{Io-bv-¡v hn-t[-b-am¡n. ]-eÀ¡pw h-b-änepw s\-ôn-ep-am-Wv Ip-t¯-än-«p-ÅXv. A-{I-a-¯n-sâ Imc-Ww A-dn-hm-bn-«nñ. A-{I-an-¡p-ó-Xn-\n-sS X-e-bv-¡v ]-cp-t¡-ä A-{I-anbpw B-ip-]-{Xn-bnð Nn-In-Õ-bn-em-Wv.

Ip-t¯-ä hn-ZymÀ-°n-I-fnð ]-eÀ¡pw B-g-¯n-ep-Å ap-dn-th-ä-Xn-\mð B-´-cn-I A-h-b-h-§Ä-¡v ]-cp-¡v ]v-än-bn-«p-Å-Xm-bn t^mÀ-_v-kv do-Pn-b-Wð tlm-kv-]n-ä-en-se tUm-ÎÀ amÀ-¡v dp_nt\m ]-d-ªp.]-Xn-\m-ev h-b-Ên\pw ]-Xn-t\-gv h-b-Ên\pw C-S-bn-ep-Å-hÀ-¡m-Wv Ip-t¯-än-«p-ÅXv. A-{I-aw I-ïv `-b-tóm-Sp-ó-Xn-\n-S-bnð ssI-¿nð In-«n-bh-sc Fñmw hn-ZymÀ-°n Ip-¯n-ho-gv-¯p-I-bm-bn-cp-óp F-óv Zr-Iv-km-£n-IÄ ]-d-bpóp.

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.