1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee April 27, 2014

tdm-bð _m¦v Hm-^v kv-tIm-«v-em³Uv Cu km-¼¯n-I hÀ-j-¯n-sâ B-Zy-]m-Z-¯nð 200 an-ey¬ ]u-ïn-sâ \-ãw tc-J-s¸-Sp-¯p-sa-óv \o-co-£Ww. C-Xn-\n-S-bnð _m-¦n-sâ km-¼¯n-I B-tcmKyw kw-_-Ôn-¨ \n-P-Øn-Xn a-d-¨p-sh-¨p F-óv B-tcm-]n-¨v \n-t£-]-IÀ \n-b-a-\-S-]-Sn-IÄ-¡v H-cp-§p-I-bmWv. I-gn-ª km-¼¯n-I hÀ-jw C-tX Im-e-b-f-hnð 826 an-ey-Wn-sâ em-`w t\Snb tdm-bð _m¦v Hm-^v kv-tIm-«v-em³Uv Cu hÀ-jw B-Zy-]m-Z-¯nð 203 an-ey¬ ]u-ïn-sâ {]o Sm-Iv-kv \-ãw tc-J-s¸-Sp-¯p-sa-óm-Wv C³-sh-Ìv-Iv _m-¦v A-\-en-Ìv C-bm³ tKmÀ-U¬ Nq-ïn-¡m-«n-bn-cn-¡p-óXv.

hn-]-Wn-bn-se am-µy-hpw \n-t£-]-I-_m-¦n-sâ {]-hÀ-¯-\-¯n-se ]m-I-¸n-g-I-fp-am-Wv \-ã-¯n-sâ {]-[m-\-Im-c-W-am-bn Nq-ïn-¡m-«p-óXv. C-tXm-sSm-¸w ]p-\À-\nÀ-½m-W-¯n-\p-Å sN-e-hp-Ifpw sd-Kp-teä-dn ss^³ A-S-¡m³ \-sñm-cp Xp-I I-sï-t¯-ïn h-óXpw \-ã-]-cn-lm-c-Xp-I-Ifpw H-s¡ Iq-Sn tN-À-óm-Wv \-ã-¡W-¡v D-b-À-¯n-b-Xv.

C-Xn-\n-sS _m-¦n-se {]-[m-\-\n-t£-]-I {Kq-¸p-Ifm-b eo-sKð B³-Uv P-\dð, Fw B³-Uv Pn C³-sh-Ìv-saâvkv, A-ssh-h, Ìm-tâÀ-Uv sse^v, bq-Wo-th-gv-kn-äo-kv kq-¸À-B-\p-th-j³ kvIow Fón-h _m-¦n-s\-Xn-tc \n-b-a-\-S-]-Sn-IÄ B-cw-`n-¨n-«pïv. _m-¦n-sâ km-¼¯n-I {]-Xnk-Ôn a-d-¨p-sh¨p-sIm-ïm-Wv _m-¦v {]-Xn-\n-[n-IÄ X§-sf k-ao-]n-¨v \n-t£-]w B-h-iy-s¸-«-sX-óv C-hÀ Nq-ïn-¡m-«p-óp.

I-gn-ª Znh-kw _m-¦v X-§-fp-sS Po-h-\-¡mÀ-¡v hmÀ-jn-I i-¼-f-¯n-sâ 200 i-X-am-\w t_m-W-km-bn \ð-Im³ Xo-cp-am-\n-¨n-cpóp. C-Xv {S-j-dn-bp-sS F-Xn-À-¸v aq-ew D-t]-£n-t¡-ïn h-ón-cp-óp. _m-¦v C-t¸mgpw {]-Xn-k-Ôn-bn-em-bn-cn-¡pó-Xv Imc-Ww t_m-W-kv A-\p-h-Zn-¡m-\m-In-sñ-ó \n-e-]m-Sn-em-Wv K-h-¬-saâv. _m-¦n-sâ F¬-]¯n-sbm-óv i-X-am\w Hm-l-cn-IÄ- K-h¬-saân-sâ ]-¡-emWv.

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.