1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee November 12, 2012

c-ïv \q-äm-ïn-e-[n-Iw ]g-¡w h-cpó ssa-kqÀ cm-Pm-hn-sâ c-Yw {_n-«³ te-e-¯n-\v h-bv-¡p-óp. 7000 ap-Xð H-cp e-£w ]u-ïv h-sc-bm-Wv c-Y-¯n-\v {]-Xo-£n-¡p-ó hne.\-hw-_À 24 \m-Wv teew. Cw-¥-ïn-se {_q-¡v-em³-Uv ayq-kn-b-am-Wv cYw te-e-¯n-s\-¯n-¡p-ó-Xv. ]u-cmWn-I {]m-[m-\y-ap-Å hm-l-\-§-fp-sS K-W-¯n-emWv Cu c-Y-t¯bpw DÄ-s¡m-Ån-¨n-cn-¡p-ó-Xv.

Po-hn-X-¯nð H-cn-¡ð am{Xw kz-´-am-¡m³ I-gn-bp-ó A-aq-ey \n-[n F-óm-Wv {_q-¡v em³-Uv A-h-cp-sS shºv-ssk-änð cY-s¯ hn-ti-jn-¸n-¨n-cn-¡p-óXv. ¢m-kn-Iv Im-dp-I-fp-sS te-e-¯n-\v {]-iv-kv-Xam-b I-¼-\n-bm-Wv {_q-¡v em³-Uv. 15þmw \q-äm-ïnð \nÀ-½n-¨ Cu c-Yw thm-U-bmÀ cm-P-Ip-Spw-_w Cw-¥o-jv Im-cnð \n-óv kz-´-am-¡n-b-Xm-Wv F-óm-Wv {_q-¡v em-³-Uv ]-d-bp-ó-Xv. {_-«o-jv BÀ-¡n-sSÎm-b slân CÀ-hn-\m-Wv c-Y-¯n-sâ inð-¸n F-ópw {_q-¡v-em³-Uv ayq-kn-bw ]-d-bpóp. F-ómð cm-Py-¯v k-µÀ-i-\-¯n-s\-¯n-bn-cp-ó hn-in-ã A-Xn-Yn-IÄ-¡v k-ô-cn-¡m-\m-bn ssa-kqÀ-cm-Pm-hv ]-Wn-bn-s¨-Sp-¯-XmWv Cu A-]qÀ-Æ c-Y-sa-óv C-´y-bn-se N-cn-{X-tc-J-IÄ hy-à-am-¡p-óp. ssa-kq-cn-se Nm-ap-Þn c-tYm-Õ-h-¯nð Cu c-Yw D-]-tbm-Kn-¨n-cp-ó-Xm-bpw tc-J-IÄ Dïv.

C-´y-bnð \n-óv tIm-ln-\qÀ c-Xv-\w DÄ-¸-sS-bp-Å A-aq-ey-h-kv-Xp-¡Ä {_n-«o-jp-ImÀ I-S¯n-sImïp-t]m-b Iq-«-¯n-emWv Cu c-Yhpw sImïp-t]m-b-sX-óv I-cp-Xpóp. c-Yw ]n-óo-Sv en-tbm-WmÀ-Uv tPm-bð F-ó B-kv-t{S-en-b³ I¼-\n te-e-¯nð ]n-Sn-¨n-cpóp. ]n-óo-Sv {_n-«-\n-se a-säm-cp I-¼-\n-bv¡ ssI-am-dp-I-bpw 1991ð e-ï-\nð \-Só ss^³ BÀ-«v B³-Uv Bân-Iv s^-b-dnð {]-ZÀ-in-¸n-¡p-Ibpw sN-bv-Xn-cpóp. ssa-kqÀ sIm-«m-c-¯nð \n-óv \n-ch-[n A-aq-ey-h-kv-Xp-¡-fm-Wv {_-«o-jv `-c-W-Ime-¯v {_n-«-\n-te-¡v I-S-¯n-b-Xv.

H-en-hv {Ko³ \n-d-¯n-ep-Å c-Yw Ip-Xn-cI-sf D-]-tbm-Kn-¨m-Wv sI-«n-h-en-¨n-cp-óXv. c-Y-¯n-sâ DÄ-`mK-¯v ssa-kqÀ sIm-«m-c-¯n-sâ Nn-{X-ap-ïv. CXn-s\m-¸w \n-ch-[n Nn-{X-¸-Wn-I-fp-apïv. ]-cn-Nm-c-IÀ-¡m-bn {]-tXy-I C-cn-¸n-Shpw C-Xnð {I-ao-I-cn-¨n-«p-ïv. 16 P-\-ep-I-fm-Wv c-Y-¯n-ep-ÅXv. N-{I-§-fmI-s« C-cp-¼n-em-Wv \nÀ-½n-¨n-cn-¡p-óXv. hn-tÎmdn-b cm-Ún-bv¡pw {]n³-kv Hm-^v sh-bvð-kn\pw G-sd C-ã-am-bn-cp-óp C-Xn-se bm-{X-sbópw tc-J-IÄ ]-d-bpóp.

t\c-s¯ ssa-kqÀ cm-Pm-hnssâ tdmÄ-kv tdm-bv-kv Imdpw cm-P-ap-{Zbpw e-ï-\nð te-e-¯n-s\-¯n-bn-cpóp. ssa-kqÀ- cm-P-Ip-Spw-_-¯n-sâ {]-Xn-\n-[n tIm-Sn-IÄ ap-S-¡n-bm-Wv A-óv cm-P-ap-{Z te-e-¯nð ]n-Sn-¨Xv. a-lm-ßm-Km-Ôn-bp-sS I-®-Sbpw I-¯p-I-fpw C-¯-c-¯nð te-e-¯nð F-¯n-bn-«p-ïv. h³ Xp-I apS-¡n Km-Ôn-Pn-bp-sS I-¯p-IÄ tI-{µ-kÀ-¡mÀ ssI-h-i-s¸-Sp-¯n-bn-cpóp.

ln-tÌm-dn-Iv-kv A-äv {_q-¡v-em³-Un-sâ ssk-äv Im-Wm³ C-hn-sS ¢n-¡v sN-¿pI.

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.