1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee March 28, 2014

A-ôv hÀ-j-¯n-te-sd-bm-bn s_-\n-^n-äv X-«n-¸v \-S-¯n-sIm-ïn-cp-ó kv-{Xo-bv-¡v X-«n-sb-Sp-¯ Xp-I Xn-cn-¨-S-bv-¡m³ 161 hÀjw. UÀ-_n-j-b-dn-se sN-ÌÀ-^oð-Uv kz-tZ-in-\nbm-b km³-{U sIð-hn-¡m-Wv A-ôp-hÀ-j-am-bn 57,405 ]u-ïv s_-\n-^n-äv C-\-¯nð X-«n-sb-Sp-¯-Xv. \m-ev a-¡-fp-sS am-Xm-hm-b C-hÀ Im-ap-I-s\m-¸-am-Wv Xm-a-kn-¨n-cp-óXv. F-ómð H-ä-bv-¡m-Wv Xm-a-kn-¡p-ó-sX-óv K-h¬-saân-s\ sX-än-²-cn-¸n-¨v C³-Iw k-t¸mÀ«v, lu-knw-Kv s_-\n-^näv, Iu¬-knð Sm-Iv-kv s_-\n-^n-äv Fón-h ssI-¡-em-¡p-I-bm-bn-cp-óp.

s_-\n-^n-äv X-«n-¸v \-S-¯n-b-Xn\pw sXäm-b hn-h-c-§Ä \ð-In-b-Xn\pw sUÀ-_n {Iu¬ tImS-Xn Ch-sc B-dp-am-k-s¯ X-S-hn-\v in-£n-¨n-«p-ïv.aq-óv amk-s¯ I-À-^yq-hpw H-cp hÀj-s¯ k-kv-s]³-j\pw C-hÀ-¡v e-`n-¡pw. X-«n-sb-Sp-¯ Xp-I ap-gp-h³ Xn-cn-¨-S-bv-¡-W-sa-óv D-¯-c-hn« tImS-Xn c-ïm-gv-N-bnð H-cn-¡ð 13.70 ]u-ïv ho-Xw C-h-cnð \nóv Cu-Sm-¡m-\m-Wv D-¯-c-hn-«n-cn-¡p-ó-Xv. Cu IW-¡v A-\p-k-cn-¨v C-h-cnð \n-óv ap-gp-h³ Xp-Ibpw Cu-Sm-¡p-ó-Xn-\v 161 hÀ-jw F-Sp-¡pw.

B-Zy-s¯ Po-hn-X-]-¦m-fn sIð-hn-¡n-s\ D-t]-£n-¨v t]m-b-tXm-sS-bm-Wv Pq-sse 2000 ap-Xð C-hÀ s_-\n-^n-äp-IÄ ss¢bnw sN-bv-Xv Xp-S-§n-b-sX-óv t{]m-kn-Iyq-«dm-b FUv-\ en-tbm-\mÀ-Uv Nq-ïn-¡m«n. F-ómð Ipd-¨v hÀ-jw \n-b-a-]-c-am-bn s_-\n-^n-äp-IÄ s¢bnw sN-bv-Xn-cp-ó sIð-hn-¡v 2007 ð a-säm-cp Im-ap-I-s\m-¸w Xma-kw Xp-S-§p-I-bm-bn-cp-óp. 2012 Un-kw-_-dn-emWv Cu X-«n-¸v s_-\n-^n-äv G-P³-kn-bp-sS {i-²-bnð-s]-Sp-ó-Xv. Cu ka-bw sIm-ïv C³-Iw k-t¸mÀ-«m-bn 38,619 ]u-ïpw, lu-knw-Kv s_-\n-^n-äv C-\-¯nð 14,058 ]uïpw Iu¬-knð Sm-Iv-kv C-\-¯nð 4,728 ]uïpw sIð-hn-¡v ssI-¡-em-¡n-bn-cp-óp.

Im-ap-I-t\m-Sv C-Xn-s\ Ip-dn-¨v kw-km-cn-¨n-cp-ó-Xmbpw Im-ap-I-\m-Wv hoïpw s_-\n-^n-äp-IÄ s¢bnw sN-¿m³ t{]-cn-¸n-¨-sXópw tIm-S-Xn-bnð sIð-hn-¡v sam-gn \ðIn. sXmgn-semópw Cñm-¯ sIð-hn-¡n-\v A-ôp-Zn-hk-s¯ sXm-gnð ]-co-ioe-\w \ð-Im\pw F-s´-¦nep-sam-cp sXm-gnð I-sï-¯m\pw P-Uv-Pnbmb sPm-\m-X³ tKm-Énw-Kv D-¯-c-hn«p. sXm-gnð I-sï-¯n-bmð Iq-Sp-Xð Xp-I K-h¬-saân-te-¡v Xn-cn-¨-S-bv-¡m-³ X-¿m-dm-Wv F-óv sIð-hn-¡n-sâ A-`n-`m-j-I³ ]-d-ªp.

K-h¬-saân-sâ PoÀ-Wn-¨ shð-^-bÀ kw-hn-[m-\-¯n-sâ sX-fn-hm-Wv sIð-hn-¡v tI-sk-óv Sm-Iv-kv-s]-tb-gv-kv A-e-b³-kn-sâ s]m-fn-än-¡ð U-b-d-ÎÀ Zn-b N-{I-hÀ-¯n Nq-ïn-¡m-«n. H-cp hn-`m-Kw P-\-§Ä ITn-\m-²zm-\-¯n-eq-sS t\-Sn-sb-Sp-¡p-ó ]-Ww Ip-gn-a-Sn-b³-amcm-b H-cp-hn-`m-Kw X-«n-sb-Sp-¡p-I-bm-Wv sN-¿p-ó-sXópw Cu shð-s^-bð kw-hn-[m-\w ]-cn-jv-I-cn-t¡-ï ka-bw A-Xn-{I-an-¨n-cn-¡p-ó-Xmbpw Zn-b Nq-ïn-¡m«n. A-²zm-\n-¡p-ó-hÀ-¡v am-\yam-b i-¼-fhpw X-«n-¸p-ImÀ-¡ I-Sp-¯ in-£bpw e-`n-¡p-ó hn-[-¯n-te-¡v shð-s^-bÀ kw-hn-[m-\w ]-cn-jv-I-cn-¡-W-sa-ópw Zn-b B-h-iy-s¸«p.

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.