1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee March 9, 2014

A-Sp-¯ H-tÎm-_À ap-Xð bp-sI t]m-eo-kn\pw t_mÀ-UÀ G-P³-kn-bv¡pw {In-an-\ð Câ-en-P³-kv Um-äm-t_km-b sj³-P³ C³-^À-ta-j³ kn-Ìw AY-hm kn-kvv 2 e-`y-am-Ipw. bq-tdm-]y³ bq-Wn-b-\nð Aw-Kam-b cm-Py-§-fn-se {In-a-\-ep-I-fp-sS hn-h-c-§Ä-fm-Wv kn-kn-ep-ÅXv. C-tXm-sS H-ä ¢n-¡n-eq-sS bq-tdm-¸n-em-I-am-\-ap-Å {In-an-\-ep-I-fp-sS hn-h-c-§Ä t]m-eo-kn\pw t_mÀ-UÀ G-P³-kn-bv¡pw A-dn-bm-\m-Ipw.

F-ómð ]²-Xn \-S-¸n-em-¡m-\p-Å A-ôv am-k-s¯ Im-e-Xma-kw \n-ch-[n bq-tdm-]y³ {In-a-\-ep-IÄ {_n-«-\n-te-¡v I-S-¡m³ Im-c-W-am-Ip-sa-óv hn-Z-K-²À Nq-ïn-¡m-«póp. Cu Im-e-b-f-hn-\p-Ånð Np-cp-§nb-Xv A-¿m-bn-c-t¯m-fw {In-an-\-ep-IÄ {_n-«o-jv A-XnÀ-¯n I-S-¡p-sa-óm-Wv I-W-¡m-¡p-óXv. bq-tdm-]y³ A-d-Ìv hmdâv D-Å ]-ecpw hf-sc e-fn-X-am-bn {_n-«-\n-te-¡v Ip-Sn-tb-dpó-Xv {i-²-bnð-s]-«-tXm-sS-bm-Wv kn-kv 2 Um-äm-t_-kv {_n-«\pw e-`y-am-¡m³ {i-aw Xp-SÀ-ó-Xv.

kn-kv 2 t]m-eo-kv \m-j-Wð I-¼yq-«À kn-Ì-hp-am-bn _-Ôn-¸n-¨n-«p-ïm-Ipw. Hmtcm cm-Py-§-fn-tebpw {In-an-\-ep-IÄ Im-Wm-Xm-Ip-ó Ip-«nIÄ, kv-t^m-S-I h-kv-Xp-¡Ä kw-_-Ôn-¨ hn-h-c§Ä, tam-ãn-¡-s¸-« Im-dp-IÄ Xp-S-§n-b-h-bp-sS hn-h-c-§Ä kn-kv 2 hnð e-`y-am-Ipw. I-gn-ª G-{]nð ap-Xð bq-tdm-¸n-se _m-¡n-bp-Å cm-Py-§-fnð knkv2 e-`y-am-bn-cpóp. bq-tdm-]y³ I-½oj-sâ \nÀ-t±-i-{]-Im-cw X-¿m-dm¡n-b kn-kv 2 hnð \n-e-hnð 50 aney-tWm-fw ap-ó-dn-bn-¸p-I-fp-ïv. 2009 ap-Xð kn-kv \n-e-hn-ep-ïm-bn-cp-só-¦n-epw Nn-e km-t¦Xn-I {]-iv-\-§Ä aq-ew D-]-tbm-Kn-¡m-\m-bn-cp-ónñ.

2009 ap-Xð 2013 h-sc-bp-Å Im-e-b-f-hnð G-I-tZ-iw bq-tdm-]y³ cm-Py-§-fnð A-dk-äv hmdâv D-Å G-I-tZiw 5,184 Hm-fw {In-an-\-epI-sf Cw-¥ïv, sh-bvðkv, t\mÀ-t¯¬ A-bÀ-em³-Uv F-ón-h-S-§-fnð \n-óv t]m-eo-kv A-dk-äv sN-bv-Xn-cpóp. a-äv bq-tdm-]y³ cm-Py-§-fnð 1990 I-fp-sS a-[y-t¯m-sS kn-kv kw-hn-[m-\w \n-e-hnð h-ón-cpóp. kn-kv 2 I-¼yq-«À s\-äv hÀ-¡v e-`y-am-Ip-ó-tXm-sSa-äv bq-tdm-]y³ cm-Py-§-fnse {In-an-\-epI-sf kw-_-Ôn-¨ hn-h-c-§Ä F-{Xbpw th-Kw t]m-eo-kn\pw t_mÀ-UÀ G-P³-kn-bv¡pw e-`y-am-Ip-sa-óv tlmw Hm-^o-kv h-àm-hv A-dn-bn¨p.

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.