1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee December 24, 2013

A-gna-Xn Xp-¯p-hm-cn-sb-dn-bm³ Nq-ep-am-bn cm-{ão-b cw-K-t¯-¡v C-d§n-b Bw B-Zv-an ]mÀ-«n-bv-¡v Uð-ln `c-Ww Io-dm-ap-«n-bm-Ip-sa-óv kqN-\. Xn-c-sª-Sp-¸nð \ðIn-b h-¼³ hm-Kv-Zm-\-§Ä Bw B-Zv-an ]m-Àv-«n F§-s\ ]m-en¡pw F-ó B-Imw-j-bn-em-Wv thm-«v \ðIn-b P-\-§fpw F-XnÀ cm-{ão-b I-£n-I-fpw.

H-cp ]mÀ-«n-bp-tS-bpw ]n´p-W kzo-I-cn-¡n-sñ-óv {]-Jym-]n-¨ B-¸v ]n-óo-Sv P-\ln-X ]cn-tim-[-\ \S-¯n tIm¬-{K-Ên-sâ ]n-´p-W-tbm-sS A-[n-Im-c-¯n-se-¯pó-Xv `-cW-s¯ Im-cy-am-bn _m-[n-¡p-sa-óv X-só-bm-Wv cm-{ão-b \o-co-£-I-cp-sS hn-e-bn-cp¯ð. \n-cp-]m[n-I ]n´p-W \ð-Ip-sa-óm-Wv tIm¬-{K-Êv B-Zy-L-«-¯nð ]-d-ªn-cp-ó-sX-¦nepw ]n´p-W \n-cp-]m-[n-I-am-hn-sñ-óv tIm-¬-{K-Êv hy-à-am-¡n-b-tXm-sS `c-Ww A-{X kp-J-I-c-am-hn-sñ-óv D-d-¸m-bn-«p-ïv.

`-c-W-I-£n-bm-bn-cpó tIm¬-{K-Êv hn-cp² thm-«p-I-fm-Wv B-¸n-sâ s]-«n-bnð ho-WXv. Xn-c-sª-Sp-¸v hm-Kv-Zm-\-§-fnð G-ähpw {]-[m-\w ]-Xn\-ôv hÀ-j-am-bn Uð-ln `-cn-¡pó tIm¬-{K-Êv kÀ-¡m-cn-sâ A-gn-a-XnI-sf Ip-dn-¨v A-t\z-jn-¡p-sa-óm-bn-cpóp. tIm-a¬-shð-¯v sK-bnw-kv A-gn-a-Xnbpw ap-Jy-a-{´n-bm-bn-cp-ó jo-em Zo-jn-Xv h-sc {]-Xnbm-b ]-e tI-kp-Ifpw C-¡q-«-¯nð s]-Spw.

F-ómð tIm¬-{K-Êv ]n-´p-W-tbm-sS A-[n-Im-c-¯n-te-dp-ó B-¸n-\v tI-knð F-{X-t¯m-fw ap-tóm-«v t]m-Im³ km-[n-¡p-sa-óm-Wv cm-{ãob tem-Iw D-äv t\m-¡p-óXv. X-§Ä-s¡-Xn-tc \-S-]-Sn-sb-S-¡p-ó K-h¬-saân-s\ ]n-´p-W-bv-¡m³ tIm¬-{K-Ên-\pw km-[n-¡nñ. H-tc-ka-bw tIm¬-{K-Ên-sâ ]n-´p-W-tbm-sS `-cn-¡p-Ibpw tIm¬-{K-Êv t\-Xm-¡Ä-s¡-Xn-tc \-S]-Sn F-Sp-¡p-Ibpw sN-¿p-ó Zp-jv-I-cam-b Zu-Xy-s¯ F§-s\ B-¸v t\-cn-Sp-sa-ó-Xm-Wv P-\-§Ä Im-¯n-cn-¡p-ó-Xv.

F-ómð K-h¬-saâv Xm-sg-ho-Wmepw i-àam-b \-S-]-Sn-I-fp-am-bn ap-tóm-«v t]mhp-I X-só-sN-¿p-sa-óm-Wv B-¸v t\-Xm-¡-fm-b A-c-hn-µv tI-{Pn-hmfpw a-\o-jv kn-tkm-Zn-bbpw ]-d-bp-óXv. A-[n-Im-c-¯n-te-dp-ó-h-scñmw X-só ]p-Xp-ap-J-§Ä B-sW-ó-Xn-\mð Fñm FwFð-F amÀ¡pw B-¸v ]-cn-ioe-\w \ð-Ip-ópïv. F-ómð `-c-W-]-cn-N-b-anñm-¯-hÀ-¡v Cu ]-cn-ioe-\w F-{X-t¯m-fw Kp-Ww sN-¿p-saópw tNm-Zy-apïv.

Xn-c-sª-Sp-¸nð \ðIn-b hm-Kv-Zm-\-§-sfñmw \-S-¸n-em-¡m³ B-¸n-\v km-[n¡ptam F-óp-Å-Xm-Wv a-säm-cp tNm-Zyw. F-fp-¸w \-S-¸m-¡m³ km-[n-¡p-ó hm-Kv-Zm-\-§Ä th-Kw \-S-¸n-em¡n-sIm-ïv P-\-§-fp-sS a-\-Ênð Øm-\-ap-d-¸n-¡m-\m-Wv tI-{Pn-hmfpw kw-L-hpw e-£y-an-Sp-óXv. C-Xn-sâ `m-K-am-bn P-\-tem-Iv-]mð _nð ]m-Êm-¡pw. kÀ-¡mÀ k-Xy-{]-Xn-Ú sN-bv-Xv 15 Zn-h-k-¯n-\p-Ånð ]m-Êm-¡p-sa-óv Dd-¸v \ðIn-b P-\-tem-Iv-]mð _nñn-sâ Ic-Sv X-¿m-dm-bn I-gn-ªn-«pïv. _nñn-s\ ]n-´p-W-bv-¡m-Xn-cn-¡m³ tIm¬-{K-Ên\pw _n-sP-]n-bv¡pw B-hn-sñ-ópw B-¸v I-W-¡p-Iq-«p-óp.

a-{´n-amcpw P-\-{]-Xn-\n-[n-Ifpw BÀ`m-S Po-hn-Xhpw A-[n-Im-c-Nn-Ó-§fpw D-t]-£n-¡p-sa-ó Dd-¸v BZyw X-só \-S-¸n-em-¡m-\m-Wv tI-{Pn-hm-fn-sâ Xo-cp-am\w. km-[m-c-W-¡mÀ-¡v Zn-h-kw 700 en-äÀ ip-²P-ew ku-P-\y-am-bn e-`y-am-¡p-sa-ó hm-Kv-Zm-\hpw D-S³ \-S-¸n-em-¡m-\mIptam F-óv ]cn-tim-[n-¡pw. ssh-Zyp-Xn Nm-À-Öv ]-Ip-Xn-bm-bn Ip-d-bv-¡p-I, ssh-Zyp-X hnX-c-W {I-a-t¡-Sp-IÄ ]cn-tim-[n¡p-I Xp-S§n-b \-S-]-Sn-Ifpw BZyw X-só \-S-¸n-em-¡pw.

P-\-a-\-Êp-I-fnð Øm-\w t\-Sp-ó Xo-cp-am-\-§Ä BZyw X-só \-S-¸n-em¡n-sIm-ïv ]mÀ-«n-bp-sS A-Sn-¯-d hn-]p-e-s¸-Sp-¯m-\mIpw Bw B-Zv-an ]mÀ-«n-bp-sS B-Zy-{iaw. A-gn-a-Xn-bvv-¡v F-Xn-tc Ip-cn-iv bp-²w {]-Jym-]n-¨ ]mÀ-«n-bp-sS t\-Xm-¡Ä-¡v \yq\-]-£ K-h¬-saâ-n-sâ `m-hn-sb Ip-dn-¨v B-i-¦-IÄ sXñp-anñ F-óp-ÅXpw {i-t²-b-amWv. K-h¬-saân-sâ Im-em-h-[n-bñ D-Å ka-bw sIm-ïv P-t\m-]-Im-c-{]-Zam-b Im-cy-§Ä \-S-¸n-em-¡p-I-bm-Wv B-¸v K-h¬-saân-sâ e-£y-sa-óv A-c-hn-µv tI-{Pn-hmÄ X-só hyv-I-X-am-¡n I-gn-ªp.

F-ómð ]pXn-b Xo-cp-am-\-§Ä \-S-¸n-em-¡m³ hf-sc Ipd-¨v ka-bw am-{X-ta B-¸n-\v ap-ón-ep-Åq F-óp-f-f-Xpw K-h¬-sa-ân-\v shñp-hn-fn-bmWv. amÀ-¨nð ]mÀ-e-saâv Xn-cp-sª-Sp-¸v hn-Úm]-\w h-ómð ]n-óo-Sv ]pXn-b ]-²-Xn-Itfm \b-§tfm \-S-¸n-em-¡m³ km-[n-¡nñ. AXp-sIm-ïv X-só I-ãn-¨v aq-óv am-k-¯n-\p-Ånð X-§-fp-sS `-c-W-anI-hv P-\§-sf t_m-[y-s¸-Sp-t¯-ï _m-[y-X-bpw F-F-]n-bv-¡pïv.

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.