1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee October 2, 2012

kn_n sImÅnbnð

tdmw: Aen¡n³sd B`napJy¯nð aebmfn kaqlw tdmanð KmÔnPb´n BtLmjn¨p. tdmanse ]n¿mÊ KmÔnbnepÅ KmÔn {]Xna¡p ap³]nð Aen¡v {]knUïv- tXmakv- Ccp¼³ cmhnse 8 aWn¡v ]pjv¸mÀ¨\ \S¯n. KmÔn ktµihpw \ðIn. tZinb Km\w Be]n¨p tbmKw Ahkm\n¨p. {SjdÀ tkmfn t]mÄ, tPmtam³ tPmk^v-, Pntâm aªfn FónhÀ NS§n\p t\XrXzw \ðIn.

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.