1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee October 30, 2013

Atacn¡bpsS t^m¬tNmÀ¯ens\ \ymboIcn¨psImïv tZiob CâenP³kv ta[mhn Pbnwkv ¢m]À. hnthN\anñmsX cm{ã¯eh³amcpsS t^m¬tImfpIÄ Atacn¡ tNmÀ¯nbn«nsñóv ¢m]À hyàam¡n . cmPykpc£sb ap³\nÀ¯n ssk\nI Bhiy§Ä¡v thïn t^m¬ tNmÀ¯ð \Són«pïmImw.

t^m¬ tNmÀ¯ð kw_Ôn¨v P\{]Xn\n[n k`bnð \ðInb hniZoIcW¯nemWv \S]Snsb ¢m]À \ymboIcn¨Xv. Fómð {^m³kv, kv-s]bn³, Cäen Fóo cmPy§fnse ]ucòmcpsS t^m¬ CâÀs\äv clky§Ä tNmÀ¯nsbó hmZw tZiob kpc£m GP³kn ta[mhn sP³ sIbv¯v AeIv-kmïÀ \ntj[n¨p.

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.