1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee December 30, 2013

kn-dn-b³ A-`-bmÀ-°n-IÄ-¡v A`-bw \ð-Im³ {_n-«³ X-¿m-dm-I-W-sa-ó bp-In-]v ]mÀ-«n t\-Xm-hv \o-sKð ^-cm-Kn-sâ {]-kv-Xm-h-\-bv-¡v F-Xn-tc bp-In-]v {]-hÀ-¯-IÀ cw-K-¯v. I-Sp-¯ Ip-Sn-tb-ä hn-cp-²cm-b bp-In-]v ]mÀ-«n-bp-sS \-b-¯n-\v Xn-I¨pw hy-Xy-Ø-am-Wv \o-sKð ^-cm-Kn-sâ {]-kv-Xm-h-\-sb-óm-Wv hn-aÀ-i-I-cp-sS A-`n-{]m-bw. I-gn-ª Znh-kw _n-_n-kn-bv-¡v \ðIn-b A-`n-ap-J-¯n-em-Wv kn-dn-b³ A-`-bmÀ-°nI-sf kzo-I-cn-¡m³ {_n-«³ X-¿m-dm-I-W-sa-óv ^-cm-Kv B-h-iy-s¸-«-Xv.

km-¼¯n-I em-`w e-£y-am-¡n h-cp-ó Ip-Sn-tb-ä-¡m-cnð \n-óv hy-Xy-Ø-cm-Wv A-`-bmÀ-°n-Ifm-b Ip-Sn-tb-ä-¡m-sc-óv ^-cm-Kv hy-à-am¡n. A-`-bmÀ-°nI-sf kw-_-Ôn-¨p-Å 1951 se Un-¢-td-j³ _-lp-am-\n-¡m³ {_n-«³ _m-[y-Ø-am-Wv Fópw ^-cm-Kv ]-d-ªp.

F-ómð ^-cm-Kn-sâ {]-kv-Xm-h-\-bv-¡v F-Xn-tc bp-In-]v {]-hÀ-¯-IÀ i-àam-b {]-Xn-tj-[-hp-am-bn cw-K-s¯¯n. \n-e-hnð {_n-«³ Ip-Sn-tb-ä-¡m-sc sIm-ïv \nd-ªv \nð-¡p-I-bm-sWópw ^-cm-Kv X-sâ {]-kv-Xm-h-\ ]n³-h-en-¡m-¯ ]-£w bp-In-]v thm-«p-IÄ \-ã-s¸-Sp-saópw {]-hÀ-¯-IÀ A-`n-{]m-b-s¸-«p.

kn-dn-b³ A-`-bmÀ-°n-IÄ A-h-cp-sS Po-h-c-£m-À-°w ]m-emb-\w sN-¿p-ó-Xm-sWópw Ch-sc kw-c-£n-t¡-ï _m[y-X {_n-«-\p-sïópw ^-cm-Kv hy-à-am¡n. Po-h-c-£mÀ-°w ]-emb-\w sN-bv-Xv h-cp-ó A-`mÀ-°nbpw km-¼¯n-I t\-«-¯n-\m-bn Ip-Sn-tb-dp-ó Ip-Sn-tb-ä-¡m-c\pw X-½nð h-en-b hy-Xym-k-ap-sïópw C-Xv {_n-«³ NÀ-¨ sN-t¿-ï-Xm-sWópw ^-cm-Kv hy-à-am-¡n.

bp-In-]v ]mÀ-«n-bp-sS \-b-§-fnð bm-sXm-cp am-ä-hp-an-sñópw ^-cm-Kv X-sâ {]-kv-Xm-h\-sb Ip-dn-¨v hn-i-Zo-I-cn-¡pó-Xv ]mÀ-«n-bn-ep-Å hn-izm-kw A-Wn-I-fnð- \n-e-\nÀ-¯m³ k-lm-bn-¡p-saópw bp-In-]v ]mÀ-«n A-\p-`m-hn-IÄ Nq-ïn-¡m«n.

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.