1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee April 1, 2014

bm-sXm-cp A-Sn-Øm-\-hp-anñm-¯ X-kv-Xn-I-IÄ kr-ãn-¨v F³-F-¨vF-kv s]m-Xp J-P-\m-hnð \n-óv e-£-§Ä \-ã-s¸-Sp-¯p-ó-Xm-bn dn-t¸mÀ«v. BÀ-«v Iyq-tdäÀ, ImÀ-]mÀ-¡v F¬-h-tbm¬-saâð Hm-^o-kÀ Xp-S§nb t]m-kv-äp-I-fn-te-¡v B-fpI-sf \n-b-an-¡p-ó-Xn-eq-sS i-¼-fhpw B-\q-Iq-ey-§fpw \ð-In-b h-I-bnð I-gn-ª hÀ-jw am-{Xw 46 an-ey¬ ]u-ïn-sâ \-ãw K-h¬-saân-\v D-ïm-b-Xm-bn Nq-ïn-¡m-Wn-¡-s¸-Sp-óp.

Sm-Iv-kv s]-tb-gv-kv A-e-b³-kn-sâ IW-¡v A-\p-k-cn-¨v G-I-tZ-iw 36 an-ey¬ ]u-tïm-fw F³-F-¨v-F-kn-se 826 kv-]n³ tUm-ÎÀ-amÀ-¡v th-ïn-bm-Wv sN-e-h-gn-¨n-«p-ÅXv. F³-F-¨v-F-kn-se C-Izm-fn-än B³-Uv tU-th-gv-kn-än kv-äm-^n-\v th-ïn i-¼-f C-\-¯nð 6.8 an-ey¬ ]u-ïv sN-e-h-gn-¨n-«pïv. F³-F-¨v-F-kn-se F¬-]-¯n-bm-dv lcn-X D-tZym-K-ØÀ-¡mbn 3.5 an-ey¬ ]uïpw sN-e-h-gn-¨n-«pïv. Cu ]Ww 1,662 ^pÄ ssSw \-gv-kp-amÀ-¡v i¼-fw sIm-Sp-¡m³ Xn-I-bp-am-bn-cp-óp Fópw Sm-Iv-kv s]-tb-gv-kv A-e-b³-kv Nq-ïn-¡m-«p-óp.

F³-F-¨v-F-knð sam¯w 1,129 B-\mh-iy D-tZym-K-ØÀ tPm-en sN-¿p-óp-sïópw dn-t¸mÀ-«nð ]-d-bpóp. tlm-aÀ-S¬ bq-Wn-th-gv-kn-än tlm-kv-]n-äð ^u-tï-j³ {S-kv-änð BÀ-Sv Iyq-td-ä-dp-tSbpw t{]m-{Kmw am-t\-P-cp-tSbpw X-kv-Xn-I-bnð tPm-en sN-¿p-ó hy-àn-bv-¡v {]-Xn-hÀ-jw 33,258 ]u-ïm-Wv i-¼-f-am-bn e-`n-¡p-óXv. C-Xv Iq-Sm-sX s]³-j\pw a-äv B-\p-Iq-ey-§-fpw e-`n-¡pw. tdm-bð {^o e-ï³ ^u-tï-j³ {S-Ìn-em-Wv ImÀ-]mÀ-¡nw-Kv F¬-h-tbm¬-saâð Hm-^o-k-dp-sS X-kv-Xn-I-bp-ÅXv. C-bmÄ-¡v {]-Xn-hÀ-jw 34,854 ]u-ïm-Wv i-¼-fw.

{_n-tÌm¬ ^u-tï-j³ {S-kv-änð {Ko³ {Sm-hð s^-kn-en-äo-kv A-Uv-an-\n-kv-t{S-äÀ-¡v 23,527 ]u-ïmWv i-¼-f-am-bn \ð-Ip-ó-Xv. s]³-j\pw a-äv B-\p-Iq-ey-§fpw th-sd-bpw. tK-äv-sj-Uv ^u-tï-j³ {S-Ìnð F-\À-Pn am-t\-Pv-saâv am-t\-P-dp-sS X-kv-Xn-I-bv-¡v {]-Xn-hÀ-jw 40,654 ]u-ïv i-¼-f-am-bn \ð-Ip-ópïv. sh-Ìv B³-Uv ku-¯v tbmÀ-¡v jbÀ, _m-skävtem I-½o-j-\nw-Kv k-t¸mÀ-«v bq-Wn-äp-I-fn-te-¡v 36 ]-»n-¡v dn-te-j-³-kv tPm-en-¡m-sc-bm-Wv F³-F-¨vF-kv tPm-en-bv-¡v F-Sp-¯n-cn-¡p-óXv. C-hÀ-s¡ñmw Iq-Sn {]-Xn-hÀjw 1.4 an-ey¬ ]u-ïv i-¼-f-am-bn \ð-IWw.

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.