1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee November 21, 2013

kÀ¤w Ìnht\Pv aebmfn AtÊmkntbjsâd Cu hÀj!s¯ {InkvXpakv- \q CbÀ BtLmjw P\phcn 5\v \S¯s¸Spóp. tXmakv- Aeb³kv kvIqfnð h¨v sshbvIn«v 3 aWn apXð Ìnht\Pnsâd kz´w Iem{]Xn`IfpsS hÀ®m`amb Iem]cn]mSnItfmsSbpw {InkvXpakv A¯mgt¯msSbpw \S¯s¸SpIbmWv. XZhkc¯nð at\mlcab amPnIv- tjmbpw Dïmbncn¡pw. IqSpXð hnhc§ð!¡p :

kmPp – 07737752515, kPohv – 07877902457.

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.