1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee December 12, 2013

F_n Ipcymt¡mkv
_nÌÀ aebmfn I½yqWnän {Inkvakv – \hhÕcmtLmjw {]uUKw`ocambn BtLmjn¡póp. P\phcn \men\v i\nbmgvN sshIn«v \men\v _nÌdnse BjUn³ tdmUnepÅ ku¯v lmfnðU Cuizc{]mÀ°\tbmsS BtLmj§Ä Bcw`n¡pw.

XpSÀóv km´m hcthð¸v, kwKoXhnkvabw hncnbn¡p\v ItcmÄ Km\mem]\w, dh. tPm¬ _¯pe \ðIpó {Inkvakv ktµiw, {Inkvakv tI¡vapdn¡ð , {Inkvakv UnóÀ XpS§nbh \S¡pww.

tbiphnsâ ]ndhnsb A\pkvacn¸n¡pó Smt»m, anIhpä \r¯§Ä , kv-InäpIÄ , tImaUn t{]m{Kmw, saKmdm^nÄ ,ko{I«v km´m Kn^väv FIv-kv-tNôv XpS§nbh BtLmj§Ä¡v sImgpt¸Ipw.

_nÌdnepw ]cnkc{]tZi§fnepapÅ apgph³ aebmfnIsfbpw BtLmj]cn]mSnIfnte¡v kzmKXw sN¿póp.

IqSpXð hnhc§Ä¡v- F_n 07961541121

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.