1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee November 11, 2012

hÀKokv- ]ªn¡mc³
hn-b-óm-bn-se kp-{]-kn-²-am-b P\-dð tlm-kv-]näð (AKH) B-[p\n-I ssh-Zy-im-kv-{X-¯n-\p X-tó h-gn-sbm-cp¡n-b H-cp Øm-]-\-amWv. AKH F-óp tI«mð {]-hm-kn-I-fp-sS C-Sbnð t\-gv-knw-Kv F-ó Nn´-tb km-[m-c-W D-Zn-¡m-dp-f-fp. ]t£ AKH se tP¡-_v Io-¡m«nð F-óp tI«mð B Nn-´ A-Øm-\-¯m-Wv. hn-b-ó a-e-bm-fn-IÄ-s¡ñmw X-tó kp-]-cn-Nn-X\pw tk-h-\ k-ó-²-\pam-b Io-¡m«nð AKH ð km-t¦Xn-I h-Ip¸nð \n-kv-Xp-ey tkh-\w A-\p-jvTn¡m³ Xp-S-§n-bn-«v 20 hÀ-j-§-Ä I-gnªp. sN-§-óq-cn-\-Sp-¯p-f-f Iñn-tÈ-cn-¡m-c\m-b A-t±-lw ssh-Zyp-Xn hn-`m-K¯nð \m-«nð- \n-óv ]-cn-ioe-\w t\Sn-b ti-jw {l-kz-Im-ew Zp-_mbnð tPm-en sN-bvXp. ]n-óo-Sv t\m-«n-^n-t¡-j³ F-ó ZpÀL-Sw Hópw I-S-¡m-sX X-só sXm-gnenð Im-Wn-¨ {]m-K-Ûy-¯n-sâ A-Sn-Øm-\¯nð t\-cn«v AKH se sS-Iv-\n-¡ð Un-¸mÀ-«p-saânð tPm-enbnð {]-th-in-¨p. C-¡-gn-ª hym-gm-gv-N (08þ11þ12) hnb-óm kn-än Iu¬knð lmfnð h-¨v Hm-kv-{Xn-b³ km-aq-ly h-Ip-¸v a{´n lm-ïv-kv-tUmÀ-^À B-tcm-Ky h-Ip-¸v am-t\-Pv-saâv I-¼-\nbmb VAMED sâ U-b-d-Îdm-b FÀ-W-kv-äv hm-kvä-eÀ F-ón-h-cp-sS km-ón-²y¯nð {io tP¡-_v Io¡m-«n-en-\v A-t±-l-¯n-sâ C-¡-gn-ª 20 hÀ-js¯ tk-h-\§-sf {]-IoÀ-¯n-¨p-sIm-ïv ]p-c-kv-Im-cw \ð-I-s¸«p. {io Io-¡m-«n-en-\v e-`n-¨ Cu Aw-Ko-Im-c¯nð A-t±-l-t¯mSpw A-t±-l-¯n-sâ Ip-Spw-_-t¯mSpw tNÀ-óv hn-b-ó a-e-bm-fn k-aq-lhpw k-t´m-jn-¡p-ó-tXm-sS-¸w A-`n-\-µ-\-§fpw A-dn-bn-¡póp.

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.