1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee November 2, 2013

sa-U-eo³ a-s¡-bv-s\ X«n-sIm-ïv t]-mb-Xv dn-tkmÀ-«v Po-h-\-¡mc-\v DS-a-tbm-Sp-Å {]-Xn-Im-cw Im-c-W-am-tb-¡m-sa-óv sh-fn-s¸-Sp¯ð. sa-U-eo\pw Ip-Spw-_hpw Xm-a-kn-¨n-cp-ó Hm-jy³ ¢-ºn-se sh-bn-ä-dm-bn-cp-ó bq-¢oU-kv sam-tïcn-tbm-bp-sS t\-sc-bm-Wv C-t¸mÄ kw-i-b-¯n-sâ ap-\ sN-óv \nð-¡p-óXv. tlm-«-en-se ]-W-s¸-«n-bnð \n-óv A-ôv bqtdm tam-ãn-¨ Ip-ä-¯n-\v C-bm-sf tlm-«ð am-t\-Pv-saâv ]p-d-¯m-¡p-Ibpw Xp-SÀ \-S-]-Sn-IÄ kzo-I-cn-¡p-Ibpw sN-bv-Xn-cpóp. C-Xn-\p-Å {]-Xn-Im-c-am-bn sa-U-eo-s\ X«n-sIm-ïv t]m-Im-\p-Å km-[y-X-bm-Wv t]m-eo-kv ]cn-tim-[n-¡p-ó-Xv.

sa-U-eo-s\ X«n-sIm-ïv t]mhp-I h-gn tlm-«-enð kp-c-£n-X-a-sñ-óv h-cp-¯n-XoÀ-¡p-Ibpw tlm-«ð ta-[m-hnI-sf Ip-ä-¡m-cm-¡p-I-bp-am-bn-cp-óp C-bm-fp-sS e-£y-sa-óv I-cp-Xp-ó-Xmbpw t]m-eo-kv ]-d-bpóp. F-ómð C-bm-fp-sS k-l-{]-hÀ-¯-IÀ Cu B-tcm-]W-s¯ A-Ûp-X-t¯m-sS-bm-Wv t\-cn-«Xv. C-bmÄ \-sñm-cp hy-àn B-bn-cp-óp Fópw A-ôv bqtdm tam-ãn-¨ I-Y X-§Ä-¡-dn-bn-sñópw C-hÀ ]-d-bp-óp. kz-´w a-I-s\ h-f-sc-tb-sd kv-t\-ln-¨n-cp-ó hy-àn-bm-Wv bq-¢o-U-skópw A-bmÄ-¡v H-cp Ip-«n-sb sImñm-\m-In-sñópw C-hÀ ]-d-bpóp. t]m-eo-kv Xam-i ]-d-bp-I-bm-sWópw C-hÀ ]-d-bp-óp.

bq-¢nU-kv samtïtcm \m-ev hÀ-jw ap³-]v H-cp {Sm-ÎÀ A-]-I-S-¯nð sImñ-s¸-«n-cpóp. F-ómð kw-`-h-¯nð X-sâ `À-¯m-hn-s\ _-en-bm-Sm-¡m-\m-Wv t]m-eo-kv {i-an-¡p-ó-sX-óv sam-tïm-tcm-bp-sS hn-[-h B-tcm-]n-¨p.F-ómð B-tcm-]W-s¯ Ip-dn-¨v {]-Xn-I-cn-¡m³ t]mÀ-¨p-Ko-k-v t]m-eo-kv X-¿m-dm-bnñ. tI-kv A-Xo-h-c-l-ky-am-bm-Wv A-t\z-jn-¡p-ó-sXópw A-Xn-\mð Iq-Sp-Xð hn-c-§Ä sh-fn-s¸-Sp-¯m-\m-In-sñ-óp-am-Wv t]m-eo-kv \n-e-]mSv.

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.