1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee July 17, 2014

tSm-dn-I-fp-sS G-ä-hpw hen-b shð-^-bÀ ]-cn-jv-I-c-W-§fn-sem-óm-b s_-Uv-dqw \n-Ip-Xn-bv-¡p-Å ]n´p-W ]n³-h-en-¡m³ k-Jy-I-£nbm-b en-_-dð sU-tam-{Im-äp-IÄ H-cp-§p-óp.C-Xn-sâ `m-K-am-bn {S-j-dn-bp-sS No-^v sk-{I-«-dnbm-b Um-\n A-e-Iv-km-ïÀ s_-Uvdqw Sm-Iv-kn-\v tað t`-ZK-Xn th-W-sa-óv B-h-iy-s¸-«p.

G-sd hn-hm-Zam-b \-b-¯nð am-äw h-cp-t¯-ï ka-bw A-Xn-{I-an-¨n-cn-¡p-óp F-óv A-e-Iv-km-ïÀ I¬-kÀ-th-äo-hv ]mÀ«n-tbm-Sv ]-dªp. F-ómð en-_-dð sU-tam-{Im-äp-I-fp-sS ae-¡w a-dn-¨nen-t\m-Sv tSm-dn-IÄ ap-Jw-Xn-cn-¨-Xm-bn-«m-Wv kq-N-\IÄ. {_n«-sâ s_-\n-^n-äv sN-e-hp-IÄ Ip-d-bv-¡m³ C-Xnepw an-I-s¨m-cp h-gn-bn-sñ-ómWvv tSm-dn-I-fp-sS \-bw.

tIm-a¬-kn-ð ]pXnb thm-s«-Sp-¸v \S-¯n _nñn-s\ F-XnÀ-¡m-\m-Wv en-_-dð sU-tam-{Im-äp-I-fp-sS \o-¡w. C-Xn-sâ `m-K-am-bn-«m-Wv t`-ZK-Xn A-h-X-cn-¸n-¡p-ó-Xv. \-ñ D-t±-i-t¯m-sS-bm-Wv t`-ZK-Xn A-h-X-cn-¸n-¡p-ó-sX-óv Um-\n A-e-Iv-km-ïÀ A-dn-bn¨p. ap-dn-bp-sS F-®w t\m-¡n lu-knw-Kv s_-\n-^n-äv \ð-Ip-ó co-Xn-bv-¡v am-äw h-cp-¯-W-sa-óv A-e-Iv-km-ïÀ A-dn-bn-¨p.

F-ómð s_-Uvdqw Sm-Iv-kv GÀ-s¸-Sp-¯m-\p-Å Xo-cp-am-\-¯n-\v A-\p-Iq-e-am-bn thm-«v sN-bv-X ti-jw C-t¸mÄ A-Xn-s\-Xn-cm-bn cw-K-¯v h-cpó-Xv i-cn-b-sñópw P-\-§Ä-¡v \ðIn-b hm-Kv-Zm-\-§Ä ]m-en-¡m-³ kÀ-¡mÀ {]-Xn-Úm _-²-am-sWópw tSm-dn h-àm-hv A-dn-bn¨p.

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.