1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee April 13, 2014

eï³: {_n-«-Wnð sXm-gnð c-ln-XÀ-¡v \ð-In-h-cp-ó 100 ]u-ïn-sâ km-¼¯n-I B-\p-Iqeyw t\-Sm-\m-bn am-{Xw 3000 Ip-Sn-tb-ä-¡mÀ cm-Py-t¯-¡v h-ón-«p-sï-óv I-W-¡pIÄ. {_n-«-Wn-se hÀ-¡v-kv B³-Uv s]³-j³-kv a-{´m-e-b-am-Wv km-¼-¯n-I B-\p-Iq-ey-§Ä X-«n-sb-Sp¡p-I F-ó e-£y-t¯m-sS am-{Xw bp-sI-bnð IS-óv Iq-Sn-bn-cn-¡p-ó B-fp-I-fp-sS I-W-¡p-IÄ ]pd-¯v hn-«-Xv.

{_n-«-Wn-se-¯n sXm-gnð A-t\z-jn-¡m\pw t\-Sm\pw km-[y-X-IÄ G-sd-bp-sï-ón-cn-s¡ B-dp am-k-t¯-s¡-¦nepw Xp-SÀ-¨-bm-bn C-Xnð ]-Ip-Xn-bn-te-sd B-fp-Ifpw km-¼¯n-I B-\p-Iq-ey§-sf B-{i-bn-¨v am-{X-am-Wv Po-hn-¨Xv. tPm-en-¡v t]mImt\m k-¼m-Zn¡mt\m C-h-À Iq-«m-¡n-bn-sñópw I-W-¡p-I-fnð ]-d-bp-ópïv. tPm-en Cñm-¯ Ip-Sn-tb-ä-¡mÀ-¡v lu-knw-Kv s_-\-^n-äv-kv \ð-tI-ï-Xn-sñ-ó kÀ-¡mÀ Xo-cp-am\-s¯ km-[q-I-cn-¡p-ó I-W-¡p-I-fm-Wv ]pd-¯v h-ón-cn-¡p-ó-sX-óv hÀ-¡v-kv B³-Uv s]³-j³-kv sk-{I«-dn U³-I³ kv-an-¯v ]-d-ªp. km-¼¯n-I B-\p-Iq-ey§-sf am{Xw B-{i-bn-¨v Bbn-c I-W-¡n-\v B-fp-IÄ bp-sI-sb tX-Sn F-¯p-óp-sï-óv kÀ-¡m-cn-sâ {i-²-bnð-s¸-«-t¸m-gm-Wv \n-b-a-\nÀ-½m-W-¯n-\v kÀ-¡mÀ ap-XnÀ-ó-Xv.

cm-Py-¯n-\v bm-sXm-cp hn-[ kw-`m-h-\-Ifpw \ð-Im-¯ Ip-Sn-tb-ä-¡mÀ-¡v \n-Ip-Xn Zm-b-Icm-b {_n-«o-jp-Im-cp-sS ]-Ww lu-knw-Kv s_-\-^n-äv-kn-sâ t]-cnð sh-dp-sX \ð-Ipó-Xv \ym-bo-I-cn-¡m-\m-hn-sñ-ópw U³-I³ kv-an-¯v ]-d-ªp. Ip-Sn-tb-ä-¡mÀ-¡v k-lm-b-§Ä \ð-In h-cp-ó kw-hn-[m\-s¯ Zp-cp-]-tbm-Kw sN-¿m-Xn-cn-¡m³ {_n-«-Wn-se P-\-§-fm-sI {i-² ]p-eÀ-¯p-ópïv. kÀ-¡mÀ C-Xv Dd-¸v h-cp-¯-W-sa-óv P-\-§Ä B-{K-ln-¡p-óp-sï-ópw kv-an-¯v ]-d-ªp.

Ip-Sn-tb-ä-¡mÀ-¡p-Å klm-b hn-X-c-W-¯nð \n-b-{´-W-§Ä GÀ-s¸-Sp-¯m-\m-Wv kÀ-¡mÀ ]pXn-b \nb-aw sIm-ïp h-óXv. {_n-«-Wn-se-¯n tPm-en-bp-sï-¦n-ð am-{X-sa ho-«v hm-S-I DÄ-s¸-sS-bp-Å sN-e-hp-I-fn-te-¡m-bn kÀ-¡mÀ ]-Ww \ð-Ip. C-Xm-Wv ]pXn-b \n-baw. h-cp-am-\w Ip-d-hm-sW-¦n-epw tPm-en \-ã-s¸-«mepw kÀ-¡mÀ k-lm-bw \ð-Ipw. F-ómð H-cn-¡ð t]mepw tPm-en-¡v t]m-bn-«nñm-¯-h-À-¡v Ip-Sn-tb-ä-¡m-sc-ó H-ä ]-cn-K-W-\-bp-sS ]pd-¯v k-lm-bw \ð-tI-sï-óm-Wv kÀ-¡mÀ Xo-cp-am-\w. {_n-«-Wn-te-¡v A-\n-b-{´n-X-am-bn Ip-Sn-tb-äw hÀ-²n-¨-Xn-s\ Xp-SÀ-óv kÀ-¡m-cn-\v `o-aam-b Xp-I sN-e-h-gn-t¡-ïn h-ó-Xn-\m-em-Wv i-àam-b \-S-]-Sn-bn-te-¡v I-S-¡m³ kÀ-¡mÀ \nÀ-_-Ôn-X-cm-bn XoÀ-óXv.

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.