1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee December 6, 2012

tPmÀPv tPm¬

{^m¦v^À«v: Cu hÀjs¯ Zo]mhen BtLmjw `mcXvs^dbn³ (C´y³ Atkmkntbj³) {^m¦v^À«v t\mÀsUzÌv Ìm«nse kmðs_u Snäpkv t^mdw lmfnð h¨v ( Saalbsau Tsiu Fosrum, WalterMöllerPlaz 2, 60439 FranksfurNtordweststad) Unkw_À 09 \v Rmbdmgv¨ D¨Ignªv 04.30 \v BtLmjn¡póp. hnhn[ Iem]cn]mSnItfmsS \S¯pó BtLmj¯nð BIÀjI§fmb k½m\§tfmsS Swt_mfbpw \S¯póp. DZmlcWambn C´ybnte¡pÅ FbÀ Sn¡äpIfpw Swt_mf k½m\¯nð DÄs¸Spóp.

C´y³ `£Whpw, ]m\ob§fpw anXamb \nc¡nð BtLmjt¯mS\p_Ôn¨v e`n¡pw. IqSpXð hnhc§Ä¡v `mcXvs^dbn³ sh_vsskäv www:bharatverein.de kµÀin¡pItbm, {]knUâv sFkIv ]pen{] (0160-5229753 ), tPmbnâv sk{I«dn A\q]v aptï¯v (0179-5403403) Fónhcpambn _Ôs¸SpItbm sN¿pI.

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.