1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee November 17, 2014

enhÀ]qfnse t\mdnkv {Ko\nð Xmakn¡pó XriqÀ ItñäpwIc kz-tZin, {^m³knkv t__n Z¼XnIfpsS aqómas¯ aIÄ acnbbpsS Hómw PòZn\w awKfIcambn BtLmjn¨p {^m³-kn-knsâ _Ôp¡fpw kp-lr-¯p-¡fpw ]-cn-]m-Sn-bnð k-Pohambn ]s¦Sp¯p . {]mÀ°\tbmsSbmWv ]cn]mSnIÄ Bcw`n-¨Xv {^m³knkv, `mcy t__n,a-¡-fmb sP\nä, sPknIm, acnb FónhÀ tNÀ-óv tI-¡v ap-dn¨p.

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.