1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee May 12, 2014

A-gn-a-Xnbpw cm-{ão-b {]-Xn-k-Ôn-Ifpw th-«-bm-Sp-ó C-ä-en-sb c-£n-¡m³ {]-ikv-X C-äm-en-b³ lm-ky-\-S³ s_t¸m {Kn-tñm-bp-sS ]-ô-\£-{X {]-Øm\w. C-ä-en-sb cm-{ão-b, km-¼¯n-I {]-Xn-k-Ôn-I-fn-te-¡v \-bn-¨ ap-Jy-[m-cm cm-{ão-b ]mÀ-«n-IÄ-s¡-Xn-tc i-àam-b {]-Nm-c-W-hp-am-bn F-¯p-ó ]-ô-\£-{X {]-Øm-\w sa-bv 25 \v \-S-¡m-\n-cn-¡p-ó bq-tdm-]y³ ]mÀ-e-saâv Xn-c-sª-Sp-¸nð h³ N-e-\-§Ä D-ïm-¡p-sa-óm-Wv A-`n-{]m-b kÀ-tÆ-IÄ hn-e-bn-cp-¯p-ó-Xv.

A-gn-a-Xn-bv¡pw cm-{ão-b-¯n-se {In-an-\-ep-IÄ¡pw F-Xn-tc-bm-Wv ]-ô-\£-{X {]-Øm-\-¯n-sâ k-Ôn-bnñm¯ t]m-cm-«w. A-[n-I-amcpw tI-«n-«nñm-¯ s_-s¸ {Kn-tñm-bp-sS ]mÀ-«n I-gnª s]m-Xp-sX-c-sª-Sp-¸nð 25 i-X-am-\-t¯m-fw thm-«v t\-Sn-bn-cpóp. C-ä-en-bn-se P-\-§Ä-¡v ap-Jy-[m-cm cm-{ão-b-]mÀ-«n-I-tfm-Sp-Å a-Sp-¸v sh-fn-hm-¡p-ó-Xm-bn-cp-óp ]-ô-\£-{X {]-Øm-\¯n-\ v-In«nb thm-«p-IÄ.

h-cm-\n-cn-¡p-ó bq-tdm-]y³ ]m-À-e-saâv Xn-c-sª-Sp-¸nð {Kn-tñm-bp-sS ]mÀ-«n 27 i-X-am-\w thm-«p-IÄ t\-Sp-sa-óm-Wv A-`n-{]m-b kÀ-tÆ ^-ew hy-à-am-¡p-ó-Xv. 33þ34 i-X-am-\w thm-«p-IÄ t\-Sp-ó sU-tam-{Im-än-Iv ]mÀ-«n-bv-¡v sXm-«p-]n-ónð c-ïmw-Øm\-¯v ss^-hv ÌmÀ aq-hv-saâv Fv-¯p-sa-óm-Wv A-`n-{]m-b-kÀ-tÆ-IÄ kq-Nn-¸n-¡p-óXv. bph thm-«À-am-cm-Wv {Kn-tñm-bp-sS I-cp-¯v.

C-ä-en-bn-se ap-Jy-[m-cm cm-{ão-b ]mÀ-«n-I-tfbpw t\-Xm-¡-tfbpw hn-aÀ-in¨p-sIm-ïv {Kntñm kz-X-kn-²amb ssi-en-bnð \-S-¯p-ó ]-cn-]m-Sn-IÄ C-ä-en-bnð X-cw-K-am-bn-«pïv. am-ä-am-{K-ln-¡p-ó-hÀ {Kn-tñm-bm-Wv G-I-t]mw-h-gn-sb-ó ap-{Zm-hm-Iy-am-Wv D-bÀ-¯p-ó-Xv.bqtdm tkm-Wn-se aq-óma-s¯ hen-b k¼-Zv hy-h-Øbm-b C-ä-en-bnð km-¼-¯n-I-amµyw Cv-t¸mgpw D-bÀ-ó \n-e-bn-emWv. sXm-gn-enñm-bv-abpw km-¼¯n-I {]-Xn-k-Ônbpw ]-cn-l-cn-¡m³ I-gn-bm-¯ C-äm-en-b³ cm-{ão-b t\-Xr-Xz-¯n-s\-Xn-tc P-\-§-fnð I-Sp-¯ {]-Xn-tj-[-ap-ïv.

2010 em-Wv s_-t¸ {Kntñm ss^-hv ÌmÀ aq-hv-saâv Øm-]n-¡p-ó-Xv. Np-cp§n-b Im-e-¯n-\p-Ånð h³ ap-tó-ä-am-Wv ss^-hv ÌmÀ aq-hv-saâv \-S-¯n-bn-«p-ÅXv.

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.