1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee March 12, 2014

lr-Z-bm-LmX-s¯ Xp-SÀ-óv A-´-cn-¨ {_n-«o-jv sXm-gn-em-fn bq-Wn-b³ t\-Xm-hv t_m t{Im-bv-¡v {_n-«-\n-se cm-{ão-b km-aqln-I cw-K-¯p-Å \n-ch-[n {]-ap-JÀ B-Z-cm-RvP-en AÀ-¸n-¨p. sNm-Æmgv-N cm-hnse-tbm-sS-bm-Wv {_n«-sâ sXm-gn-em-fn bq-Wn-b³ cwK-¯v \nd-ªp \n-ón-cp-ó hy-à-Xzamb t_m-_v t{Im hn-S-]-d-ª-Xv. {_n-«-\n-se amcn-ssSw B³-Uv {Sm³kv-t]mÀ-«v bq-Wn-b\m-b dm-fn-sâ P-\-dð sk-{I«-dn B-bn-cp-óp t_m-_v t{Im.

sXm-gn-em-fn hÀ-K-¯n-sâ lotdm Bbpw cm-{ão-b \n-e-]m-Sp-I-fp-sS t]-cnð F-Xn-cm-fn-IÄ-¡v i-ey-¡m-c-\mbpw A-dn-b-s¸-«n-cp-ó t_m-_v t{Im-bp-sS a-c-W-¯nð \n-ch-[n {]-ap-JÀ A\p-tim-Nn-¨p. cm-{ão-b \n-e-]m-Sp-I-fnð Fópw ]-c-kv]-cw hn-tbm-Pn-¨n-cp-ó e-ï³ ta-bÀ t_m-dn-kv tPm¬-k¬ t_m-_v t{Im-bp-sS a-c-W-¯nð A-Km-[am-b Zp-Jw tc-J-s¸-Sp¯n. cm-{ão-bam-b hn-tbm-Pn-¸p-IÄ D-sï-¦nepw t{Im-bp-sS ac-Ww H-cp Zp-c-´ hmÀ-¯ X-só-bm-sWópw A-t±-lw A-dn-bn-¨p.

sXm-gn-em-fn bq-Wn-b-\pI-sf P-\-hn-[n \nÀ-®-bn-¡p-ó i-àam-b H-cp L-S-I-am-¡n h-fÀ¯n-sIm-ïp-h-ó-Xnð t{Im-bp-sS ]-¦v hn-kv-a-cn-¡m-\m-In-sñ\vv ap³ e-ï³ ta-bdm-b sI³ en-hnw-Kv-̬ v-A-`n-{]m-b-s¸-«p. kz-´w A-Wn-IÄ-¡v th-ïn i-à-am-bn ]-S-s]m-cpXn-b t\-Xm-hm-bn-cp-óp t_m-_v t{Im. hf-sc A-[n-Iw k-¦oÀ-®-X-I-fp-Å H-cp hy-àn-Xz-am-bn-cp-óp t_m-_v t{Im-bp-tS-Xv. hn-tZ-i-]-cyS-\w \-S-¯p-Ibpw h³ Xp-I i-¼-f-am-bn hm-§p-Ibpw sN-¿p-t¼mgpw Iu¬-knð lu-knð X-só Xm-a-kn-¨n-cp-ó hy-àn-bm-bn-cp-óp t_m-_v t{Im.

cm-{ão-b-am-bn ]-cp-¡-\m-bn-cp-só-¦nepw hy-ànbpw Ip-Spw-_-Ø-s\-ó \n-e-bnepw t_m-_v t{Im km-[m-c-W-¡m-c-\m-bn-cp-óp F-óv A-t±-l-¯n-sâ k-tlm-Z-c³ dn-¨mÀUv HmÀ-½n-¡póp. kz-´w \n-e-]m-Sp-IÄ-¡v th-ïn GX-äw h-tcbpw t]m-Im³ a-Sn-bnñm-¯ t\-Xm-hm-bn-cp-óp A-t±-lw.Cu-kv-äv e-ï-\nð P-\n¨ t_m-_v-t{Im ]-Xn-\mdmw h-b-Ên-em-Wv sd-bnð-th sXm-gn-em-fn-bm-Ip-ó-Xv. 2002 ð BÀ-Fw-Sn-bp-sS P-\-dð sk-{I-«-dn-bm-bn Øm-\-ta-sä-Sp-¯ A-t±-lw 2008 A-b-t¸m-tg¡pw kw-L-S-\-bp-sS Aw-K-_-ew 57,000¯nð \n-óv 80000 B-bn hÀ-²n-¸n-¨p.

kz-´w \n-e-]m-Sp-I-fnð \n-óv H-cn-ôp-t]mepw hy-Xn-N-env-¡m-sX t]m-cm-Sm-\pÅ t_m-_v t{Im-bp-sS ss[-cy-am-Wv BÀ-Fw-Sn-sb {_n-«-\n-se G-ähpw an-I¨ sXm-gn-em-fn bq-Wn-b-\m-bn h-fÀ-¯n-sb-Sp-¯Xv. kz-´w A-\p-bm-bn-I-fmð B-Z-cn-¡-s¸-Sp-Ibpw sXm-gn-ep-S-a-IÄ `-b-s¸-Sp-Ibpw sNbv-X t\-Xm-hm-bn-cp-óp t_m-_v t{Im-sb-óv Sn-F-kv-Fkv-F sd-bnð bq-Wn-b³ t\-Xm-hv am-\p-hð tImÀ-Sv-kv A-`n-{]m-b-s¸«p.

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.