1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee September 1, 2014

Cdm¡nse A³_À {]hniybnepïmb t_mw_m{IaW¯nð ]¯p t]À sImñs¸«p. ]Xns\«v t]À¡v ]cnt¡äp. damZn \Kc¯nse Hcp kpc£m sNIv-t]mÌntebv¡v Xo{hhmZnIÄ kv-t^mSIhkvXp¡Ä \nd¨ hml\w HmSn¨pIbäpIbmbncpóp.

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.