1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee February 1, 2013

bp-sI-bnð C-´y³ hw-i-P\m-b H-¼-Xp-Imc-sâ I-gp-¯nð tIm-Sm-en-h-¨-ti-jw h³-I-hÀ¨. ]Ýna anUv-em³Unse t{Käv _mdnð Xmakn¡pó Bhv-eq¡v IpSw_¯nsâ cïpImdpIfmWv ho«nð AXn{Ian¨pIbdnb kwLw tamãn¨Xv. asämcpImdpw tamãns¨¦nepw AXv hoSn\p]pd¯v Dt]£n¨Xmbn Ip«nbpsS ]nXmhb cPoµÀ Bhv-eq¡v ]dªp.

ho«nð cPoµdpw `mcybpw cïv a¡fpapïmbncpóp. ap³hmXnð XIÀ¯v AI¯pIbdnb A{IanIÄ aIsâ Igp¯nð tImSmensh¨v `ojWns¸Sp¯n hml\§fpsS Xmt¡mð hm§pIbmbncpsóóv cPoµÀ ]dªp. kw`hadnªv Aôpan\näpIÄ¡pÅnð t]meokv F¯nsb¦nepw A{IanIÄ c£s¸«ncpóp. t]meokv At\zjWw XpS§n.

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.