1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee November 1, 2013

amÀ-]m¸-sb Im-Wp-ó-Xn-\pw A-t±-l-¯n-sâ A-\p-{K-lw hm-§p-ó-Xn\pw th-ïn-bm-Wv ImÀ-temkpw Ip-Spw-_hpw skâv ]o-tä-gv-kv N-Xz-c-¯n-se-¯n-b-Xv.F-óm-ð B-bn-c-¡-W-¡n-\v B-fp-IÄ Xn-§n \n-d-ª th-Zn-bnð ImÀ-tem-kv i-cn¡pw Xm-c-ambn. t]m-¸v {]-kw-Kn-¡m-\m-bn F-gp-t\-ä th-f-bnð th-Zn-bn-te-¡v I-bdn-b B-dp h-b-Êp-Im-c³ ImÀ-tem-kv t]m-¸n-s\ sI-«n-¸n-Sn¨p. F-ón-«v in-ip-k-l-Pam-b Iu-Xp-I-t¯m-sS t]m-¸n-sâ sh-Å-¡-tk-c-bnð I-b-dn-bn-cp-óp.

B-dv h-b-Êp-Im-c³ ImÀ-tem-kn-sâ th-Zn-bn-se hn-Ir-XnIÄ Hm¬-sse³ temI-¯v ssh-d-em-hp-I-bmWv. C-Xph-sc e-£-¡-W-¡n-\v t]-cm-Wv ImÀ-tem-kn-sâ hn-Ir-Xnbpw H-cp ap-¯Ý-sâ hm-Õ-ey-t¯m-sS ]m-¸ ImÀ-tem-kn-s\ t\m-¡p-óXpw I-ï-Xv.

skâv ]o-tä-gv-kv N-Xz-c-¯nð ap-XnÀ-ó-h-tcbpw Ip-«n-I-tfbpw A-`n-kw-t_m-[-\ sN-bv-Xp amÀ-]m-¸ kw-km-cn-¡-th-bm-Wv ImÀ-tem-kv th-Zn-bn-se-¯n-bXv. Ip-«n-I-fp-sS Po-hn-X-¯nð ap-XnÀ-ó-h-cp-sS ]-¦n-s\ Ip-dn-¨v kw-km-cn-¡p-I-bm-bn-cp-óp t]m-¸vv. Ip-«n-sb ]n-´n-cn-¸n-¡m³ IÀ-±n-\mÄ-amÀ B-hpó-Xv {i-an-s¨-¦nepw \-S-ónñ.

th-Zn-bnð Ib-dn BZyw I-tk-c-bn-en-cp-ó ImÀ-tem-kv Ipd-¨v k-a-b-¯n-\v ti-jw F-gp-t\-äv sN-óv amÀ-]m¸-sb sI-«n-¸n-Sn¨p. Cu ka-bw Ip-«n-bp-sS X-e-bnð hmð-k-ey-t¯m-sS X-gp-In-b amÀ-]m-¸ {]-kw-Kw Xp-S-cp-I-bm-bn-cp-óp. amÀ-]m-¸ {]-kw-Kw a-Xn-bm-¡n-bn«pw ImÀ-tem-kv t]m-¸n-s\ Np-än¸-än \nóp. C-S-bv-¡n-sS Iu-Xp-I-t¯m-sS amÀ-]m¸-sb t\m-¡pó-Xv Im-Wm-am-bn-cp-óp.

C-S-bv-¡v H-cmÄ t]m-¸n-\v l-kv-X-Zm-\w \ð-Im³ th-ïn th-Zn-bn-te-¡v Ib-dn h-só-¦nepw Ip-«n X-Ån-amän. Ccp-ssI-Ifpw sIm-ïv t]m-¸n-s\ sI-«n-¸n-Sn-bv-¡p-Ibpw sN-bv-Xp. l-kv-X-Zm-\w \ð-Im³ h-ó-bmÄ Ip-«n-sb hm-cn-sb-Sp-¯v ap-¯w \ð-In-sb-¦nepw Ip-«n t]m-¸n-s\ hn-Sm³ `m-h-anñm-bn-cpóp. C-S-bv-¡v t]m-¸n-s\ Iu-Xp-I-t¯m-Sv t\m¡n-b Ip-«n t]m-¸n-sâ I-gp-¯n-se Ip-cn-iv am-ebpw ]n-Sn-¨p t\m¡n. Ip-cn-inð Npw-_n-¡m³ t]m-¸v B-h-iy-s¸-«-t¸mÄ Ip-cn-iv ssI-¿n-se-Sp-¯v Ip-«n Npw-_n-¡p-Ibpw sN-bvXp.


hoUntbm ImWmw

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.