1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee July 8, 2014

Imð-]-´p-I-fn-bp-sS B-th-iw sIm-Sp-ap-Sn-bn-se-¯n-b-tXm-sS B-cm-[-I-¸-Sbp-sS s\-ôn-Sn-¸v D-bÀ-óp Xp-S-§n. C-óv cm-{Xn 1.30 \vv s_tem tlm-dn-sk-tâm-bn-em-Wv B-cm-[-IÀ Im-¯n-cp-ó {_-koð þPÀ½-\n sk-an-ss^-\ð. {_-ko-en-sâ ap-tó-ä-\n-c-bn-se i-ànbm-bn-cp-ó s\-bv-a-dn-sâ A-km-ón-[y-¯n-em-Wv B-Yn-tbÀ I-fn-¡m-\n-d-§p-óXv. Xp-SÀ-¨bmb \m-ev tem-II¸v sk-an-I-fn-se-¯n-sb-¦nepw I-¸v h-gp-Xn-t¸m-b PÀ-½-\n-bv¡pw C-Xv ITn-\am-b ]-co-£-bm-Wv.

s\-bv-a-dn-\v th-ïn C-¡p-dn tem-II-¸v t\-Sp-sa-óv {]-Jym-]n-¨p-sIm-ïm-Wv {_-ko-en-sâ h-chv. \m-«p-Im-cp-sS ]n-´p-W-tbm-sS PÀ-½³ ]S-sb X-f-bv¡m-s\m-cp-§p-ó {_-ko-en-\v th-ïn tIm-¨v eq-bn ^n-en-]v kv-sIm-fm-cn F-s´m-s¡ X-{´-§-fm-Wv H-cp-¡n-h-¨n-cn-¡p-ó-sX-óv Im-¯n-cn-¡p-I-bm-Wv tem-Iw.

A-km-am-\yamb t^m-anem-b PÀ½-\n C-¡p-dn cïpw Ið-¸n-¨p-X-só-bm-Wv tem-I-I-¸n-\v F-¯n-bn-cn-¡p-ó-Xv. BÀ-¸p-hn-fn-¡p-ó B-cm-[-IÀ-¡v th-ïn I-fn-¨n-cp-ó Im-ew am-än F-´v hn-e-sIm-Sp¯pw tem-II-¸v t\-Sm-\pd-¨v X-só-bm-Wv PÀ½-\n Có-s¯ t]m-cm-«-¯n-\n-d-§p-I. an-I-¨ t^m-anv-ep-Å tKm-fn am-\p-hð \yq-bdpw tXma-kv ap-Ådpw ^n-en-¸v emapw PÀ-½-\n-bv¡v Iq-Sp-Xð i-àn ]-I-cpw.

ap-tó-ä \n-c-bn-se s\-bv-a-dn-sâ Ipd-hv \n-I-¯m³ km-[n-¡m-sX hn-j-an-¡p-I-bm-Wv {_-ko-en-sâ tIm-¨v kv-sIm-fmcn. C-Xn-\v ]pd-ta ]-cp-t¡-ä {_-koð Iym-]vv-ä³ Xnbm-tKm knð-hbpw ]p-d-¯n-cn-¡pw. So-an-\v ]pXp-a ]-I-cm-\m-bn ]-cn-N-b-k-¼ó-sc H-gn-hm¡n-b kv-sIm-fm-cn C-t¸mÄ ]-Ým-¯-]n-¡p-I-bm-Wv.

2002 se tem-II-¸v ss^-\-en-em-Wv C-Xn-\v ap³-]v PÀ-½-\nbpw {_-koepw G-äp-ap-«n-bXv. A-óv {_-koen-s\m-¸-am-bn-cp-óp hn-Pbw. sdm-WmÄ-tUmþ dn-hmÄ-tUmþ sdm-WmÄ-Uo-t\ym F-ón-h-cpÄ-s¸-« i-àam-b {_-koð Sow PÀ-½-\n-sb ss^-\-enð ap-«p-Ip-¯n¨p. H-cm-fn-sñ-¦nepw ]I-cw sh-bv-¡m³ km-[n-¡p-ó-hÀ So-an-ep-ïm-bn-cp-ó-Xm-Wv {_-ko-en-\v Xp-W-bm-b-Xv. F-ómð \n-e-hnð s\-bv-a-dn-\v H-cp ]-I-c-¡mc-s\ I-sï-¯m³ kv-sIm-fm-cn-bv-¡v km-[n-¨n-«nñ F-ó-Xm-Wv {_-ko-en-sâ ZuÀ-_-eyw. kzv-´w a-®nð I-fn-¨ H-cp kp-{][m-\ a-Õ-c-§fpw tXm-än-«nñ F-óXpw {_-ko-en-\v i-àn-]-I-cpóp.

Sow hÀ-¡m-Wv sk-an-bn-se-¯n-b \m-ev So-ap-I-tf-¡mfpw PÀ-½-\n-bv-¡p-Å ta-ò. {_-koð s\-bv-a-tdbpw AÀ-Pâo-\ saÊn-tbbpw tlmf-ïv tdm-_-t\bpw B-{i-bn-¡p-t¼mÄ PÀ-½³ ]-S-bv-¡v ap-tóm-«v sh-bv-¡m³ Av¯-c-sam-cp t]-cnñ. a-t\m-l-c-am-bn I-fn-¨p tXmð-¡p-I-sb-ó Zp-jv-t]-cv am-äm-\pd-¨v X-só-bm-Wv C-¡p-dn PÀ½-\n sk-an-bn-se-¯pI.

A-Sn¡-Sn X-{´-§Ä am-äp-ó-Xn-\mð PÀ-½-\n-sb Ip-dn-¨v Hópw {]-h-Nn-¡m³ km-[y-añ. Cu tem-I-I-¸nð am{Xw C-Xph-sc aq-óv ssi-en-IÄ PÀ½-\n ]-co-£n-¨v hn-P-bn-¨p-I-gnªp. A-{I-an-¨v I-fn¨p-sIm-ïv {_-kn-en-s\ am-\-kn-I-am-bn X-fÀ-¯n I-fn ]n-Sn-¨-S¡p-I F-ó X-{´-amIpw C-¡p-dn PÀ-½-\n-bp-sS `m-K-¯p-\nópw D-ïm-hpI.

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.