1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee November 6, 2013

]-Xn-\m-ev h-b-Êp-Å {_n-«o-jp-Im-cnbm-b ap-Éow s]¬-Ip-«n-sb tXm-¡v Nq-ïn `o-j-Wn-s¸-Sp-¯n hn-hm-lw I-gn-¸n-¨-Xm-bn ]-cmXn. C-t¸m-fv 17 h-b-Êp-Å s]¬-Ip-«nsb hn-hm-l-ti-jw c-ïm-gv-N-tbm-fw `À-¯m-hv _-em-Õw-Kw sN-bv-X-Xmbpw ]-cm-Xn-bpïv. ]m-In-Øm³ hw-i-Pcm-b am-Xm-]n-Xm-¡-fm-Wv kz-´w aI-sf tXm-¡v Nq-ïn `o-j-Wn-s¸-Sp-¯n-bXv.

s]¬-Ip-«n-sb-¡mÄ ]-¯v h-b-Êv {]m-b-¡q-Sp-X-ep-Å ]p-cpj-s\ hn-hm-lw I-gn-¡m-\m-bn ]n-Xm-hv \nÀ-_-Ôn-¡p-I-bm-bn-cp-óp. s]¬-Ip-«n-bp-sS hn-hm-lw A-km-[p-hm-¡-W-sa-óv Nq-ïn-¡m-«n tem-¡ð A-tXm-dn-än _À-½nw-Kvlmw sssl-t¡mÀ-«n-se Ip-Spw-_-tIm-S-Xn-sb k-ao-]n-¡p-I-bm-bn-cpóp. F-ómð \n-b-a-]-c-am-bn s]¬-Ip-«n ]-cm-Xn-s¸-Sm-¯n-S-t¯m-fw Im-ew Xm³ \n-Ê-lm-b-\m-Wv F-óv ssl-t¡mS-Xn P-Uv-Pn tlmÄ-am³ ]-d-ªp.

hn-hm-l-¯n-\v \n-b-a-]-c-am-bn Aw-Ko-Im-c-an-sñ-óv hn-[n-¡-W-sa-óm-bn-cp-óp tem-¡ð A-tXm-dn-än-bp-sS B-h-iyw. ]m-In-Øm-\nð h-¨v \-S-ó hn-hm-l-¯n-\v ti-jw s]¬-Ip-«n KÀ-`n-Wn B-b-t¸m-gm-Wv C-hÀ hoïpw bp-sI-bn-te-¡v a-S-§n-sb-¯n-b-Xv. ]-Xn-t\-gv h-b-Êp-Å s]¬-Ip-«n-bp-sS \n-Ê-lm-b-X I-W-¡n-se-Sp-¡m-sX-bm-Wv tImS-Xn hn-[n {]-kv-Xm-hn-¨n-cn-¡p-ó-sX-óv F-XnÀ-`m-Kw A-`n-`m-j-I Ip-ä-s¸-Sp-¯n.

hn-hm-l-ti-jw KÀ-`n-Wn-bm-b s]¬-Ip-«n bp-sI-bnð a-S-§n-sb-¯n-b-t¸m-gm-Wv tem-¡-ð A-tXm-dn-än hnh-cw A-dn-ª-Xv. F-ómð s]¬-Ip-«n ]-cm-Xn X-cm-¯n-S-t¯m-fw X-\n-¡v C-¡m-cy-¯nð \-S]-Sn kzo-I-cn-¡m-\m-In-sñ-óv P-Uv-Pn F-gp-Xn-¯-¿m-dm-¡n-b hn-[n-\ym-b-¯nð ]-d-bpóp. s]¬-Ip-«n-bp-sS `À-¯m-hn-s\ Ip-dnt¨m Ip-«n-sb Ip-dnt¨m Iq-Sp-Xð Im-cy-§Ä sh-fn-s¸-Sp-¯n-bn-«nñ.

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.