1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee December 12, 2013

\yq-tbmÀ-¡v \-K-c-¯nð h-¨v ImÀ A-]-I-S-¯nð Imð-\-ã-s¸-« {_n-«o-jv bph-Xn \-ã-]-cn-lm-c-am-h-iy-s¸-«v cw-K¯v. \yq-tbmÀ-¡v \-K-c-¯n-\v F-Xn-tc 16.7 an-ey¬ ]u-ïv(27.5 an-ey¬ tUmfÀ) \-ã-]-cn-lm-c-am-h-iy-s¸-«m-Wv {_n-«o-jv bp-h-Xn-bm-b kn-bm³ {Ko³ (24) cwK-¯v F-¯n-bn-cn-¡p-óXv.

hn-t\m-Z-k-ôm-cn-bm-bn \yq-tbmÀ-¡v \-K-c-¯n-se¯n-b kn-bm³ tdm-Unð Iq-Sn \-Sóp-t]m-Ip-t¼mÄ \n-b-{´-Ww hn-«v ]m-ªp-h-ó H-cp Sm-Iv-kn ImÀ C-Sn-bv-¡p-I-bm-bn-cp-óp. A-]-I-S-s¯ Xp-SÀ-óv kn-bm-sâ C-S-Xp-Imð ap-«n-\v Xm-sg h-¨v ap-dn-¨v am-tä-ïn h-ón-cp-óp.

Sm-Iv-kn ss{U-h-dp-sS A-{i-²-bm-Wv A-]-I-S-¯n-\v Im-c-W-sa-óv ]-cm-Xn ^-bð sNbv-X kn-bm-sâ A-`n-`m-j-I³ Um³ amÀ-t¡-bv-kv Nq-ïn-¡m-Wn-¡póp. A-]-I-S-¯n-\v ap³-]v X-só Sm-Iv-kn ss{U-h-dp-sS sse-k³-knð G-gv t]m-bâp-IÄ D-ïm-bn-cp-ó-Xm-bpw C-bm-fp-sS sse-k³-kv Iym³-kð sN-t¿-ï-Xm-bn-cp-óp Fópw A-`n-`m-j-I³ Nq-ïn-¡m-«póp. F-ómð Sm-Iv-kn kÀ-Æo-km-b Zn Sm-Iv-kn B³-Uv en-tam-kn³ I-½o-j³ (Sn-Fðkn) X-§-fp-sS I-¼yq-«-dn-se km-t¦Xn-I X-I-cmÀ Imc-Ww C-bm-fp-sS sse-k³-kv Iym³-kð sN-bv-Xn-cp-ónñ.

Imð-\-S-bm-{X-¡m-cp-sS kp-c-£ D-d-¸m-¡p-ó-Xnð Sn-Fð-kn ]-cm-P-b-s¸-«-Xm-bn ]-cm-Xn-bnð Nq-ïn-¡m-«póp. tdm-Un-eq-sS t]m-b H-cp ssk-¡nÄ bm-{X-¡mc-s\ C-Sn-bv-¡m-Xn-cn-¡m-\m-bn Sm-Iv-kn sh-«n-¨-t¸mÄ \n-b-{´-Ww hn-«v A-Xv Imð-\-S-bm-{X-¡m-À-¡p-Å h-gn-bn-te-¡v C-Sn-¨v I-b-dp-I-bm-bn-cp-óp F-óv ss{U-hdmb sam-l½-Zv ss^-kð ln-tam¬ ]-dªp. I-gn-ª B-K-Ìn-em-Wv kw-`-hw.

A-]-I-S-¯nð s]-« kn-bm-\v t_m-[w \-ã-am-bn-cp-ón-sñópw Im-en-te-¡v hm-l-\-an-Sn-¨p I-bdn-b Imgv-N `o-I-c-am-bn-cp-óp F-ópw Zr-Iv-km-£n-IÄ ]-d-bpóp. h-gn-bn-eq-sS \S-óp h-cn-I-bm-bn-cpó tUm-Îdm-b saÒ-Xv Hmkpw Imð-\-S-bm-{X-¡m-c-\m-bn-cp-ó tU-hn-Uv P-kvän-t\mbpw tNÀ-óv kn-bm-s\ Xm-§n-sb-Sp-¡m³ {i-an-s¨-¦nepw \-S-ón-sñópw Zr-Iv-km-£n-IÄ ]-d-bpóp. D-S³ X-só B-ip-]-{Xn-bn-se-¯n-s¨-¦nepw kn-bm-sâ Imð ap-dn-¨p-am-tä-ï-Xm-bn h-óp.

kw-`-h-¯n-\v ti-jw 30 Znh-kw I-gn-ªm-Wv ln-tam-Wn-sâ sse-k³-kv d-±m-¡n-b-sX-óv kn-bm-sâ A-`n-`m-j-I³ B-tcm-]n-¡póp. I-gn-ª \-hw-_À-am-k-am-Wv ln-tam-Wn-\v F-Xn-tc {In-an-\ð tI-skmópw F-Sp-¯n-«n-sñ-ó hnh-cw kn-bm-\v e-`n-¡p-óXv. kw-`-h-¯nð \yq-tbmÀ-¡v \K-cw A-\m-Ø Im-«n-sb-óv B-tcm-]n-¨m-Wv kn-bm³ \-ã-]-cn-lm-cw B-h-iy-s¸-«n-cn-¡p-óXv. \-ã-]-cn-lm-cw B-h-iy-s¸-«v t\m-«o-kv In-«n-bn-«p-sïópw s¢bnw ]cn-tim-[n¨p-sIm-ïn-cn-¡p-I-bm-sWópw \yq-tbmÀ-¡v kn-än-bn-se \n-b-a h-Ip-¸n-sâ h-àm-hv A-dn-bn¨p.

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.