1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee April 12, 2014

kn-dn-b³ B-`y-´-c bp-²-¯nð ]-s¦-Sp-¯ ti-jw {_nv-«-\n-te-¡v a-S-§n-sb¯n-b {_n-«o-jv Pn-lm-Zn-Ìp-IÄ cm-Py kp-c-£-bv-¡v `oj-Wn kr-ãn-¡p-ó-Xm-bn dn-t¸mÀ«v. t_mw-_v \nÀ-½m-W-¯nepw A-bp-[-§-fnepw ]-cn-ioe-\w e-`n-¨ C-hÀ cm-Py-¯n-\v Að Jm-bn-Z-tb-¡mÄ hen-b `o-j-Wn-bm-Wv kr-ãnv-Ip-ó-sX-óm-Wv dn-t¸mÀ-«p-IÄ kq-Nn-¸n-¡p-óXv. F-ómð C-¡m-cy-¯nð K-h¬-saâv i-àam-b \-S-]-Sn-IÄ F-Sp-¡m-Xn-cn-¡pó-Xv Øn-Xn-K-Xn-IÄ cq-£-am-Im³ Im-c-W-am-Ip-ó-Xmbpw dn-t¸mÀ-«nð ]-d-bp-óp.

G-I-tZ-iw 500 Hm-fw {_n-«o-jv Pn-lm-Zn-kv-äp-I-fm-Wv B-`y-´-c bp-²-¯nð ]-s¦-Sp-¡m-\m-bn kn-dn-b-bn-te-¡v t]m-bXv. C-Xnð ]-Ip-Xn-tbm-fw t]À cm-Py-t¯-¡v Xn-cn-sI F-¯n-b-Xmbpw dn-t¸mÀ-«nð ]-d-bpóp. hn-hn-[-cm-Py-§-fnð \n-óv bp-sI-bv-¡v `oj-Wn D-ïm-bn-«p-sï-¦nepw kn-dn-b-bnð \n-óp-Å `oj-Wn i-à-am-Wv F-óv ssh-äv-lm-fnð \n-ópÅ tkm-gv-kp-IÄ ]-d-bp-óp.

sk-Iyq-cn-än kÀ-Æo-kn-sâ shºv-ssk-änð G-sXm-s¡ cm-Py-§-fnð \n-óm-Wv {_n-«-\v `oj-Wn D-Å-Xv F-ó-Xn-sâ hn-i-Zam-b dn-t¸mÀ-«v {]-kn-²o-I-cn-¨n-«p-ïv. I-gn-ª c-ïv hÀ-j-am-bn kn-dn-b-bnð \n-óp-Å Xo-{h-hm-Zn-I-fp-sS C-ã-Ø-e-am-bn .bp-sI am-dn-bn-«p-sïópw dn-t¸mÀ-«nð ]-d-bpóp. Xo-{hhm-Z ]-cn-io-e-\-¯n-\m-bn A-^v-Km-\n-Øm-\n-te¡pw ]m-In-Øm-\n-te¡pw t]m-Ip-ó-Xn-t\-¡mÄ Nne-hv Ip-d-hm-sW-óXpw C-hn-S-§-fnð hn-tZ-in-bm-bn ]-cn-K-Wn-bv-¡n-sñ-óXpw {_n-«o-jv Xo-{h-hm-ZnI-sf bp-sI-bn-te-¡v B-IÀ-jn-¡póp.

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.