1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee November 28, 2013

bq-tdm-]y³ bq-Wnb-sâ A-XnÀ-¯n cln-X Ip-Sn-tb-ä \-b-§Ä-s¡-Xn-tc Aw-K-cm-Py-§Ä-¡n-S-bn-ep-Å XÀ-¡w cq-£-am-Ipóp. bq-tdm-]y³ bq-Wn-b³ Aw-K-cm-Py-§fmb sdm-am-\n-b-bv-¡pw _Ä-tK-dn-b-bv-¡pw GÀ-s¸-Sp-¯n-bn-cn-¡p-ó Ip-Sn-tb-ä \n-b-{´-Ww P-\ph-cn H-ón-\v A-h-km-\n-¡p-ó-tXm-sS k-¼-ó bq-tdm-]y³ cm-Py-§-fn-te-¡v C-cp-cm-Py-§-fnð \n-ópw Ip-Sn-tb-ä-{]-hm-lw cq-£-am-Ip-sa-ó km-l-N-cy-¯n-em-Wv a-äv cm-Py-§Ä F-XnÀ-¸p-am-bn cwK-¯v F-¯n-bn-cn-¡p-ó-Xv.

In-g-¡³ bq-tdm-¸nð \n-óp-Å Ip-Sn-tb-äw \n-b-{´n-¡p-ó-Xn-sâ `m-K-am-bn {_n-«³ \-S-¸n-em-¡m³ t]m-Ip-ó s_-\n-^n-äv \n-b-{´-W-§Ä ]n-´p-S-cm³ PÀ-½-\nbpw {^m³-kpw Xo-cp-am-\n¨p. C-Xv kw-_-Ôn-¨v {_n-«\pw {^m³kpw PÀ-½-\nbpw X-½nð [m-cm-Wm-]{Xw H-¸p-h-¨n-«pïv. Ip-Sn-tb-äw \n-b-{´n-¡p-ó-Xn-\v th-ïn s_-\n-^n-äv \n-b-{´-Ww GÀ-s¸-Sp-¯n-b {_n-«-sâ \-S-]-Sn-bv-¡v F-Xn-tc bq-tdm-]y³ bq-Wn-b³ cw-K-s¯-¯n. bq-tdm-¸n-se G-ähpw hr-¯n-sI-« cm-Py-am-Wv {_n-«³ F-ó B-tcm-]-W-hp-am-bm-Wv {_n-«-sâ \-S-]-Sn-sb lw-K-dn-bnð \n-óp-Å C-bp ]mÀ-e-saâv Aw-Kw t\-cn-«-Xv.

]pXn-b bq-tdm-]y³ bq-Wn-b³ cm-Py-§-fnð \n-óp-Å Zm-cn-{Z Ip-Sn-tb-äw a-äv cm-Py-§-fnð km-aqln-I {]-iv-\-§Ä-¡v Im-c-W-am-Ip-sa-óv s_À-en-\nð [m-cm-Wm-]{Xw H-¸p-sh-bv¡-th PÀ-½³ Nm³-k-eÀ B³sP-e saÀ-¡ð Nq-ïn-¡m«n. Z-cn-{Zam-b In-g-¡³ bq-tdm-]y³ cm-Py-§-fnð \nópw B-fp-IÄ {^m³-kn-te-¡v h-ó-Sn-bpó-Xv cm-Py-¯n-sâ km-aqln-I km-¼¯n-I ta-J-eI-sf X-IÀ-¡p-sa-óv {^-ôv {]-knUâv {^m³-kzn-kv tlmf-tï ]-d-ªp.

Ip-Sn-tb-äw \n-b-{´nv-I-Ip-ó-Xn-sâ `m-K-am-bn In-g-¡³ bq-tdm-]y³ cm-Py-§-fnð \n-óp-Å Xmð-¡menI sXm-gn-em-fn-IÄ-¡v \n-b-{´-Ww GÀ-s¸-Sp-¯p-sa-óv {^-ôv a-{´n-amÀ A-dn-bn¨p. I-Sp-¯ hn-aÀ-i-\-§Ä t\-cn-tS-ïn h-óm-epw s_-\n-^n-äv tam-ln-I-fp-sS Ip-Sn-tb-ä-t¯m-Sv bm-sXm-cp ar-Zp-k-ao-]-\hpw kzo-I-cn-¡n-sñ-óv {_n-«o-jv {]-[m-\-a{´n tU-hn-Uv Im-a-dq¬ hy-à-am-¡n.

bq-tdm-¸nð \n-óp-Å Ip-Sn-tb-ä-¡mÀ s_-\n-^n-än-\v s¢bnw sN-¿m-Xn-cn-¡m³ \n-ch-[n \-S-]-Sn-I-fm-Wv Im-a-dq¬ K-h¬-saâv ap-tóm-«v h-¨n-cn-¡p-óXv. Ip-Sn-tb-ä-¡mÀ-¡v {_n-«-\n-se-¯p-ó B-Zy-s¯ aq-óv am-k-t¯-¡v tPm-en-bnñm-¯-Xn-\v s_-\n-^n-äv B-h-iy-s¸-Sm³ km-[n-¡nñ. am-{X-añ s_-\n-^n-äv e-`n-¨v XpS-§n B-dv am-k-¯n-\p-Ånð tPm-en e-`n-¨n-sñ-¦nð shð-s^-bÀ s_-\n-^n-äp-IÄ Iym³-kð sN-¿pw. tPm-en-tX-Sn Ip-Sn-tb-dp-ó-hÀ-¡v lu-knw-Kv s_-\n-^ntäm Xm-a-k-sN-e-hn-\p-Å k-_v-ko-Untbm e-`n-¡nñ. `n-£m-S-\-¯n-\v ]n-Sn-bn-em-Ip-ó Ip-Sn-tb-ä-¡m-sc \m-Sp-I-S-¯p-Ibpw A-Sp-¯ 12 am-k-t¯-¡v {_n-«-\n-te-¡v hne-¡v GÀ-s¸-Sp-¯p-Ibpw sN-¿pw. {_n-«o-jp-Im-sc H-gn-hm-¡n an-\n-aw thX-\w \ð-Im-sX Ip-Sn-tb-ä-¡m-sc sIm-ïv sXm-gn-se-Sp-¸n-¡pó sXm-gn-ep-S-a-IÄ-¡v 20000 ]u-ïv h-sc ]n-g e-`n-¡pw. Ip-Sn-tb-ä-¡mÀ-¡m-bn ]pXn-b h-cp-am-\-]-cn-[n GÀ-s¸-Sp-¯pw. C-Xn-\v Xm-sg h-cp-am-\-ap-Å-hÀ-¡v s_-\n-^ntäm a-äv C³-Iw k-t¸mÀt«m e-`n-¡p-I-bnñ Xp-S§n-b \-S-]-Sn-I-fm-Wv K-h¬-saâv GÀ-s¸-Sp-¯p-ó-Xv.

F-ómð K-h¬-saân-sâ s_-\n-^n-äv \n-b-{´-W-¯n-\v F-Xn-tc Nn-e Fw-]n-amÀ cwK-¯v F-¯n-bn-«pïv. bq-tdm-]y³ bq-Wnb-\v F-Xn-tc-bp-Å Nn-e \-S-]-Sn-IÄ ]n-g in-£-bv-¡v Im-c-W-am-Ip-sa-óv C-hÀ Nq-ïn-¡m-«póp.

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.