1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee March 19, 2014

{_n-«o-jv kÀ-¡m-À P-\-§Ä-¡v \ð-In h-cp-ó km¼-¯n B-\p-Iq-ey-§-fp-sS ]-cn-[n 120 _n-ey¬ ]u-ïm-bn \n-b-{´n-¡póp. Nm³-kn-eÀ tPmÀPv Hmkv-t_m-Wm-Wv _-P-änð C-¯-c-¯n-sem-cp \nÀ-t±-iw ap-tóm-«v sh-¨n-cn-¡p-óXv. C-Xv s]³-j-t\-gv-kv s_-\-^näv, C³-Iw k-t¸mÀ«v, a-täÀ-Wn-än t], lu-knw-Kv s_-\-^n-äv Xp-S-§n-b km-¼¯n-I klm-b ]-²-XnI-sf {]-Xn-Iq-e-am-bn _m-[n-¡p-sa-óm-Wv I-cp-X-s¸-Sp-ó-Xv.

kÀ-¡mÀ km-¼¯n-I k-lm-b-§Ä D-Zm-c-am-¡n-b-tXm-sS I-gn-ª c-ïp Z-im-Ð-¡m-e-§Ä-¡n-S-bnð tPm-en-¡v t]m-Im-¯-h-cp-sS F-®w C-c-«n-bm-bn h-À-²n¨p. km-¼¯n-I k-lm-b-§-fp-sS \n-b-{´-Ww k-À-¡m-cn-sâ ]n-Sn-hn-«v t]m-Ip-óp Fó tXm-ó-em-Wv k-lm-b-§Ä-¡v \n-b-{´-W-taÀ-s¸-Sp-¯m³ B-tem-Nn¨-Xv F-óv tPmÀPv Hmkv-t_m¬ hy-à-am-¡p-óp.

km-¼¯n-I k-lm-b-§Ä-¡v A-\p-h-Zn-¡-s¸-Sp-ó Xp-I-bv-¡v ]-cn-[n \n-Ý-bn-¡p-ó-tXm-sS `m-hn-bnð h-cp-ó kÀ-¡m-cp-IÄ¡pw {]-tbm-P-\-I-c-am-bn-cn-¡pw. kÀ-¡m-cn-\v km-¼¯n-I `-{Z-X-bp-ïm-Ip-ó k-ab-¯v P-\-§Ä-¡v Iq-Sp-Xð B-\p-Iq-ey-§Ä \ð-Ip-ó {]h-W-X \n-e-\nð-¡p-ópïv. C-Xn-s\ H-gn-hm-¡m³ sN-e-hm-¡-ð ]-cn-[n \n-Ý-bn-¡p-ó-Xn-eq-sS km-[n-¡pw. Hmtcm hÀ-j-¯nepw F-{X cq-] h-sc km-¼¯n-I B-\p-Iq-ey-§Ä-¡v h-I-bn-cp-t¯-Ww F-óv \n-Ý-bn-¡póXv Hm-^o-kv t^mÀ _P-äv sdkv-t]m¬-kn-_n-en-än-bm-bn-cn-¡pw.

F-óm-ð G-ähpw A-[n-Iw k-lm-bw th-ïn h-cp-ó ta-J-e-I-fnð \nópw B-fp-I-fn-ð \nópw kÀ¡mÀ H-cn-¡epw ap-Jw-Xn-cn-¡nñ. A-hÀ-¡v B-h-iyam-b k-lm-bw kÀ-¡mÀ e-`y-am-¡pw. G-ähpw B-h-iy-ap-Åh-sc k-lm-bn-¡p-ó i-àam-b t£-a-kw-hn-[m-\w \-½p-sS cm-Py-¯n-\v kz-´-am-bp-Å-Xnð \mw A-`n-am-\n-¡-W-saópw Hmkv-t_m¬ Fw-]nam-tcm-Sv ]-d-ªp.

I-gn-ª am-kw s]³-j³-kv sk-{I-«-dn se-bv³ U³-I³ kv-an-¯v ]-dª-Xv kÀ-¡m-À \n-Ý-bn-¡p-ó km-¼¯n-I B-\p-Iq-ey ]-cn-[n-¡p-Ånð s]³-j-³-Im-cp-sS kuP-\y Sn-hn sse-k³-kv, _-kv ]mkv, _nñp-IÄ Fón-h DÄ-s¸-Sp-sa-óm-bn-cpóp. F-ómð C-sXñmw X-só km-¼¯n-I B-\p-Iq-ey ]-cn-[n-bnð \n-óv ]pd-¯v t]m-Im-\m-Wv km-[y-X F-óm-Wv e-`n-¡p-ó {]m-Yan-I kq-N-\-IÄ. s]³-j³ s_-\-^n-äv-kv F-ó hn-`m-K-¯nð h-cp-ó B-\p-Iq-ey-§-fm-Wn-Xv. I-gn-ª Un-kw-_À am-k-¯nð a-täÀ-Wn-än ]-täÀ-Wn-än t] F-ón-h-bnð kÀ-¡mÀ sh-«n-¡p-d-bv-¡-ep-IÄ h-cp-¯n-sñ-óv {]-[m-\-a{´n tU-ho-Uv Im-a-dq¬ Dd-¸v \ð-In-bn-cp-óp. F-ómð C-Xpw km-¼¯n-I B-\p-Iq-ey ]-cn-[n-bnð \nópw ]p-d-¯v t]m-Im-\m-Wv km-[y-X-sbópw kqN\.

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.