1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee January 24, 2013

Xn-cp-h-\-´-]pc-¯v A-Xym-[p\n-I kp-c-£m-kw-hn-[m-\-§-fp-Å ho-«nð \n-óv B-Uw-_-c Im-dpĸ-sS ap¸-Xv e-£-¯n-sâ km-[-\-§Ä I-hÀ-ó tI-knð Uð-ln-bn-se Ip-{]-kn-² I-ų _-ïn tNmÀ F-ó tZ-ho-µÀ knw-Kn-s\ _mw-¥q-cn-\v k-ao-]w cm-a-\m-Y ]pc-¯v \n-óv I-À-Wm-SI t]m-eo-kv A-d-Ìv sN-bvXp. tIc-fþ _mw-¥qÀ t]m-eo-kp-I-fp-sS kw-bp-à \o-¡-¯n-em-Wv C-bm-sf t]m-eo-kv h-e-bn-em-¡n-b-Xv.

_mw-¥q-cn-\v k-ao-]w slm-kq-cn-\v A-Sp-¯v sI-e-aw-K-e-bnð t]m-eo-kv ]n-¡-än-§n-\n-sS BZyw Ip-Sp§n-b _-ïn tNmÀ tam-ãn-¨ ImÀ D-t]-£n-¨v Sm-Iv-kn Im-dnð I-S-óp-I-f-bp-I-bm-bn-cp-óp. Xp-SÀ-óv t]m-eo-kv C-bm-sf ]n-´p-S-cp-Ibpw cm-a-\m-Y-]pc-¯v h-¨v hf-ªv ]n-Sn-¡p-Ibpw B-bn-cp-óp.

Xn-cp-h-\-´-]pc-s¯ a-c-¸m-e-¯p-Å ho-«nð \n-óv I-hÀ-¨ \-S¯n-b tZ-ho-µÀ knw-Kv cm-hn-se G-gv aWn-tbm-sS a-[p-c-bn-se sN-¡v t]m-kv-äv I-Sóp-t]m-b-Xm-bn A-h-n-Sp-s¯ t]-m-eo-kv kw-Lw A-dn-bn-¨p. Xp-SÀ-óv tI-c-f Un-Pn-]n A-\y-kwØm\ t]m-eo-kv kw-L-¯n-sâ tkh-\w B-h-iy-s¸-Sp-I-bm-bn-cpóp. a[p-c ]n-ón-« _-ïn-tNmÀ tk-ew h-gn IÀ-®m-S-I-bn-te-¡v I-S-ó-Xm-bn kq-N-\ e-`n-¨ tI-cf t]m-eo-kv Ir-jv-W-Kn-cn Pnñ-bnð C-bmÄ F-¯n-b-Xm-bn Øn-co-I-cn¨p.

Xn-cp-h-´-]p-cw kn-än t]m-eo-kv I-½o-j-WÀ ]n. hn-P-b³ \ð-In-b k-tµ-i-¯n-sâ A-Sn-Øm-\-¯nð A-hn-Sp-s¯ F-kv.]n. A-tim-Iv Ip-am-dn-sâ t\-Xr-Xz-¯n-ep-Å kw-L-am-Wv ImÀ I-sï-¯n-bXv. t]m-eo-kv ]n-Sn-Iq-Sp-sa-óm-b-t¸mÄ sh-Å-\n-d-¯n-ep-Å an-Õp-_n-jn Hu-«v-em³-UÀ ImÀ tem-¡v sN-bv-X-ti-jw C-bmÄ Sm-ämkptam Svm-Iv-kn-bnð Ib-dn c-£-s]-Sp-I-bm-bn-cp-óp. ]n-óm-se ]m-ª kw-Lw C-bm-sf ]n-Sn-Iq-Sp-I-bm-bn-cp-óp. C-bm-sf ]n-Sn-Iq-Sm-\p-Å ]-cn-{i-a-¯n-\n-sS c-ïv t]m-eo-kp-ImÀ-¡v km-c-am-bn ]-cp-t¡-ä-Xmbpw dn-t¸mÀ-«p-I-fpïv.

_-ïn tNm-dn-s\ ]n-Sn-Iq-Sm³ t]m-eo-kn-s\ k-lm-bn¨-Xv a-e-bm-fn bp-hm-¡fm-b aq-óv t]À.
H-ä-¸m-ew kz-tZ-in-Ifm-b kp-tcjv, k-tlm-Z-c³ k-t´mjv, kp-lr¯pw ss{U-h-dpam-b jm-Pn F-ón-h-cm-Wv _ïn-tNm-dn-s\ kw-_-Ôn-¨ \nÀ-®m-b-I hnh-cw t]m-eo-kn-\v ssI-am-dn-b-Xvv. J-¯-dnð tPm-en sN-¿p-ó kp-tcjpw k-t´mjpw Xn-cp¸-Xn ZÀi-\w I-gn-ªv a-S-§p-ó-Xn-\n-S-bnð sNssó þ _mw-¥qÀ dq-«nð h-¨vv Ir-jv-W-Kn-cn-bv-¡v 20 In-tem-ao-äÀ AI-se h-¨m-Wv C-hÀ sh-Å Hu-«v-em³-UÀ ImÀ {i-²n-¨Xv.

am-[y-a-§-fnð h-ó hmÀ-¯-bpw t^m-t«mbpw I-ïn-cp-ó C-hÀ kwi-bw tXm-ón-bm-Wv Im-dn-s\ ]n-´p-S-cm³ Xo-cp-am-\n-¨Xv. Xp-SÀ-óv C-hÀ Im-dns\ Hm-hÀ-tS-¡v sN-bvXp. tZ-ho-µ-dp-am-bn ap-J-kmayw tXmón-b H-cm-sf ss{U-hnw-Kv ko-änð I-ï-tXm-sS hnh-cw A-t¸mÄ X-só tIm-gn-t¡m-s« H-cp Un-ssh-F-kv-]n-sb A-dn-bn¨p. Xp-SÀ-óv ImÀ th-Kw Ipd-¨-tXm-sS tZ-ho-µÀ Ch-sc I-Sóp-t]mbn. Cu k-ab-¯v tZ-ho-µ-dn-sâ ap-Jw hy-à-am-bn C-hÀ Im-Wp-I-bpw sN-bvXp.

_-ïn tNmÀ ap³]pw tI-c-f-¯n-se-¯n-bn-cp-óp

_-ïn tNmÀ ap³-]v s]-cp-¼m-hq-cnð X-§n-bn-cp-ó-Xm-bn kqN-\. tI-c-f-¯n-se H-cp hn-em-k-¯nð H-cp sam-ss_ð t^m¬ C-bmÄ-¡p-Å-Xmbpw t]m-eo-kv I-sï¯n. CâÀ-s\-äv Im-fp-Ifpw hn-fn-¨n-cpóp. C-bmÄ Xm-a-kn-¨n-cp-ó sN-«n-Ipf-§-c Sq-dn-kväv-tlm-anð \ð-In-bn-cpó sam-ss_ð \-¼-À ]cn-tim-[n-¨-t¸m-gm-Wv s]-cp-¼m-hqÀ hmk-s¯ Ip-dn-¨v kq-N-\ e-`n-¨-Xv.

[m-cmfw A-\y kwØm\ sXm-gn-em-fn-I-Ä Xm-a-kn-¡p-ó C-hn-sS cm-Pp ]-¯m³ F-ó t]-cn-em-Wv tZ-ho-µÀ-knw-Kv sam-ss_ð I-W-£³ F-Sp-¯n-cn-¡p-ó-Xvv. hn-em-kw hym-P-am-Wv F-óm-Wv t]m-eo-kn-\v e-`n-¨ hn-h-cw.

C-Xn-\n-sS tZ-ho-µÀ knw-Kn-s\ H-cp bp-h-Xn-bv-s¡m-¸w Xm³ I-S-bnð I-ï-Xm-bn H-cp kv{Xo t]m-eo-kn-s\ A-dn-bn-¨n-«p-ïv. \-K-c-¯n-se H-cp ]p-cm-h-kv-Xp hnð-¸-\ im-e-bn-em-Wv C-bmÄ bp-h-Xn-bp-am-bn F-¯n-bXv. C-tX Ip-dn-¨pw t]m-eo-kv A-t\z-jn-¡p-óp-ïv.

hntZ-i a-e-bm-fnbm-b thWp-tKm-]m-e³ \m-b-cp-sS ho-«nð C-bmÄ F§-s\ F-¯n F-ó-Xm-Wv \n-e-hnð t]m-eo-kn-s\ Ip-g-bv-¡p-óXv. Cu ho-Sn-s\ Ip-dn-¨p-Å hn-h-c-§Ä B-sc-¦n-epw tZ-ho-µÀ knw-Kn-\v ssI-am-dn-bXmtWm Fópw t]m-eo-kv ]cn-tim-[n-¡p-óp-ïvv.

]-ß\m-` kzm-an t£{Xw k-µÀ-in-¨n-«nñ.
_-ïn tNmÀ ]-ß\m-` kzm-an t£{Xw k-µÀ-in-¨n-«n-sñ-óv t]m-eo-kv D-d-¸m-¡n. C-bmÄ I-hÀ-¨ \-S-¯n-b-Xn-\v Hv³]-Xv Znh-kw ap³-]v h-sc-bp-Å kn-kn-Sn-hn Zr-iy-§Ä C-Xn-\m-bn t]m-eo-kv hn-i-Z-am-bn ]cn-tim-[n¨p. C-bm-fp-am-bn cq-]-km-Zr-iy-ap-Å aq-óv t]-sc t]m-eo-kv I-sï-¯n-sb-¦nepw X-p-SÀ-óv \-S-ó ]cn-tim-[-\-bnð A-Xv tZ-ho-µÀ knw-Kv A-sñ-óv I-sï-¯p-I-bm-bn-cp-óp.

C-bmÄ t£-{Xw k-µÀ-in-¨-Xm-bn C-â-en-P³-kv hn-`m-Kw dn-t¸mÀ-«v \ð-In-sb-óv hmÀ-¯ Câ-en-P³-kv ta-[m-hn Sn. ]n. sk³-Ip-amÀ \n-tj-[n-¨p.

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.