1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee April 12, 2014

e-ï-\n-se ^m-cnw-Kv-S¬ tÌj-\v k-ao-]-s¯ sX-cp-hn-eq-sS I-Sóp-t]m-b-hÀ Có-se hn-Nn-{Xam-b H-cp Imgv-N I-ïv A-Ûp-X-s¸«p. ssI-¿nð tIm-^n-bp-am-bn \-Sóp-t]m-Ip-ó H-cp kv-{Xo-bp-sS ]nd-sI \m-ep-Im-enð ]-«n-sb t]m-se \-Sóp-t]m-Ip-ó H-cp ]p-cp-j³. jÀ-«pw ]mâvkpw [-cn-¨ AÚm-X bp-hm-hn-sâ I-gp-¯nð Xp-S-ep-ap-ïm-bn-cp-óp.

A-km-[m-c-W-am-b-sXm-ópw kw-`-hn-¡m¯-Xv t]m-se-bm-bn-cp-óp C-cp-h-cp-tSbpw {]-I-S-\-sa-óv Im-gv-N-¡mÀ ]-d-bpóp. hn-Nn-{Xam-b Im-gv-N-I-ï-hÀ A-t¸mÄ X-só C-Xn-sâ t^mt«m F-Sp-¯v Szo-äv sN-bvXp. e-ï-\n-ð am{Xw F-ó A-Sn-¡p-dn-t¸m-sS-bm-Wv ]-ecpw Nn{Xw Szo-äv sN-bv-Xn-cn-¡p-ó-Xv.

F-ómð C-cp-h-cp-tSbpw hn-Nn-{Xam-b Cu s]-cp-am-ä-¯n-\v C-Xph-sc Ir-Xyam-b hn-i-Zo-Ic-W-sam-ópw e-`n-¨n-«nñ. F-ómð [m-cm-fw t]À H-ä-s¸-« Cu kw-`-h-¯n-\v ]n-ón-se Imc-Ww Du-ln-s¨-Sp-¯v tkm-jyð ao-Un-b-I-fnð {]-N-cn-¸n-¡p-ópïv.

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.