1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee December 23, 2013

\Kv\cmbn hnhmlnXcmb Z¼XnIÄs¡Xnsc tIskSp¯p. km³ {^m³knkvtImbnse kv{Sn¸dpw BÎnhnÌpamb Kn]vkn sXu_v, `À¯mhv sPbnwkv kvan¯v FónhÀs¡XnscbmWv tIkv.

hnhmlthj¯nð km³ {^m³knkvtIm knän lmfnð F¯nb h[qhcòmÀ lmfn\I¯v h¨v \Kv\cmIpIbmbncpóp.

hnhmltijw ChÀ CtX coXnbnð \Kc¯nte¡v Cd§m³ XpS§n. At¸mgmbncpóp AdÌv.

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.