1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee November 15, 2012


hmjn-MvS¬: bpFkv Fgp¯pImcnbpw ]{X{]hÀ¯\¯nð ]penävkÀ k½m\ tPXmhpamb ImXdo³ _qbpsS (48) ]pkvXI¯n\p \mjWð _p¡v AhmÀUv. apwss_bnse tNcn\nhmknIfpsS PohnXhpw C´ybnse hfcpó AgnaXnbpw {]Xn]mZn¡pó ]pkvXI¯n³sd t]cv ‘_nssl³Uv Zv _yq«n^pÄ t^mÀFthgvkv: sse^v, sU¯v B³Uv tlm]v C³ F apwss_ AïÀknän. Uðln kztZinbmb Fgp¯pImc³ kp\nð Jnð\m\nbpsS `mcybmb ImXdn³ Ct¸mÄ ‘Zv \yqtbmÀ¡dnð ]{X{]hÀ¯IbmWv.

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.