1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee March 2, 2014

ssN-\-bn-se Ip³-an-§v \-K-c-¯nse sd-bnð-th-tÌ-j-\nð \-S-ó \-c-\m-bm-«nð 29 t]À sImñ-s¸«p. am-c-Im-bp-[-§-fp-am-bn sd-bnð-th-tÌ-j-\n-te-¡v C-c-¨p-I-b-dn-b AÚm-X kw-Lw B-fpI-sf sh-«nbpw Ipv-¯nbpw sIm-e-s¸-Sp-¯p-I-bm-bn-cpóp. kw-`-h-¯nð 130 Hm-fw t]À-¡v ]-cp-t¡-äp. ssN-\o-kv Hu-tZymKn-I hmÀ-¯m G-P³-knbm-b kn³-lp-h-bm-Wv C-X kw-_-Ôn-¨ dn-t¸mÀ-«v ]p-d-¯p-hn-«-Xv.

ssN-\-bn-se sX-¡p-]-Sn-ªm-d³ \-K-cam-b Ip³-an-§n-se sd-bnð-th tÌ-j-\n-em-Wv sR-«n-¸n-¡p-ó Cu Zpc-´w A-c-t§-dn-bXv. \o-f-tadn-b I-¯n-bp-am-sb¯n-b kw-Lw B-fpI-sf X-e§pw hn-e§pw sh-«p-I-bm-bn-cp-óp. I-dp-¯ bq-Wn-t^m-am-bn-cp-óp kw-Lw [-cn-¨n-cp-óXv. {]m-tZ-in-I Nm-\-ep-IÄ \ð-Ip-ó hnh-cw A-\p-k-cn-¨v kw-L-¯n-se ap-gp-h³ t]-tcbpw t]m-eo-kv sh-Sn-sh-¨p ho-gv-¯n-bn-«p-ïv.

A-{I-a-W-¯n-\v ]n-ón-ep-Å Imc-Ww hy-à-añ. ssN-\-bnð cm-Py-t¯m-Spw P\-§-tfm-Spw ]-I-bp-f-f H-cp hn-`m-Kw D-bÀ-óp-h-cp-ó-Xm-bn t\c-s¯ dn-t¸mÀ-«p-I-fp-ïm-bn-cpóp. C-¯-c-¯nð s]-« G-sX-¦nepw kw-L-am-Imw A-{I-a-W-¯n-\v ]n-ón-se-óm-Wv {]m-Yan-I \n-K-a-\w.

h-S-¡p ]-Sn-ªm-d³ kn-³-Pn-bm-§v ta-J-e-bn-se hn-L-S-\-hm-Zn-I-fm-Wv A-{I-a-W-¯n-\v ]n-ón-se-óm-Wv ssN-\o-kv A-[n-Ir-XÀ ]-d-bp-óXv. A-{I-an-kw-L-¯n-se \m-ev t]-sc sh-Sn-sh-¨v sIm-ó-Xmbpw t]m-eo-kv ]-dªp. kw-L-¯n-ep-ïm-bn-cp-ó H-cp h-\nX-sb t]m-eo-kv A-d-kv-äv sN-bv-Xn-«pïv.

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.