1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee December 14, 2013

HmÄUv-lmw aebmfn IĨdð Atkmkntbjsâ {InkvXpakv ]pXphðkcmtLmj§Ä Unkw_À 28 \v skâv- t]mÄkv NÀ¨v lmfnð \S¯s¸Spóp. Bj AeIvkmïdnsâ t\XrXz¯nð {InkvXpakv t\änhnän ]vsfbpw bpIva Iemtafbnð {]mXn\n[yw sXfnbn¨ Ip«nIÄ¡pÅ AhmÀUpIÄ bpIva t\mcv¯v shÌv- doPnb³ {]knUâv Zneo]v amXyp hnXcWw sN¿póXmWv. Ip«nIfpsS hnhn[ Iem]cn]mSnIfpw {InkvXpakv Itcmfn\p tijw {InkvXpakv Unódpw Dïmbncn¡póXmsWóv FIvknIyq«nhv I½än Adnbn¨p.

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.