1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee December 9, 2013

t\mÀ¯v amsôÌÀ aebmfn AtÊmknsbj\vsS B`napJy¯nð {InkvXpakv BtLmj§fpsS aptómSnbmbn {InkvXpakv ItcmÄ kwLSn¸n¡póp. Cu amkw 13-\p shÅnbmgvN 5 apXemWv ItcmÄ Bcw`n¡pIsbóp `mchmlnIÄ Adnbn¨p.BZy Znhkw kzn\vS³,sshäv^oevUv,s{]ÌznNv,anSnevS³ XpS§nb Øe§fnepw 14 \p i\n 2.30 apXð kmevt^mÀU,{Iw]vkmð,»mIeo,^bnðkszmÀXvGóo {]tZi§fnepw Ahkm\ Znhkamb 15 \p 2 apXð Hmev[mw, tcm¨vSbnð,_dn XpS§nb Øe§fnepw, hn«p t]mbn«pÅ hoSpIfnepw ItcmÄ F¯nt¨cpsaóv sk{I«dn ssj³ sFkIv Adnbn¨p.

t\mÀabpsS {InkvXpakv BtLmj§Ä 2014 P\phcn 4 \p \S¡psaóv `mchmlnIÄ Adnbn¨p.{InkvXpakv,ItcmÄ,]cn]mSnIfnð Fñm AwK§fpsSbpw ]cn]qÀ® klIcWw {]Xo£n¡póXmbn FIvknIyp«ohv I½nän¡v thïn sk{I«dn Adnbn¨p.

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.