1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee December 23, 2013

k®n a®md¯v
enhÀ]qÄ: {]XymibpsSbpw kvt\l¯nsâbpw \ndhnð enhÀ]qfnse aebmfnIÄ {InkvXpakns\ hcthev¡m³ Hcp§n¡gnªp. 24 \p sshIn«v F«v aWn¡v skâv- ^nteman\ tZhmeb¯nð BtLmjamb aebmfw IpÀ_m\ \S¡pw. Xncp¸ndhnbpsS XncpIÀ½§Ä¡v ^m. ^nen¸v s\¨vNn¡mäv ImÀanIXzw hln¡pw.

kpc£nXamb {^o ImÀ ]mÀ¡nwKv kuIcyw GÀs¸Sp¯nbn«pïv. {InkvXpaknsâ Fñm XncpIÀa§fnepw ]s¦Sp¯v A\p{Klw {]m]n¡m³ Fñmhscbpw enhÀ]qÄ tIcf It¯menI I½yqWnän lkmÀ¡en kzmKXw sN¿póp.

IqSpXð hnhc§Ä¡v :

PnPn tam³ amXyp : 07835140423
sPkn Pn½n : 07951980102
tSmw tXmakv : 07577249750
tPmbv ta\mt¨cn : 07527682058

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.