1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee December 24, 2013

sUdn : sUdnbnð ]ndhn XncpómÄ XncpIÀ½§Ä Cóv cm{Xn 7.30 apXð Bcw`n¡pw. s{Sôv C½m¡pteäv I¬sk]vj³ tZhmeb¯nð \S¡pó XncpIÀ½§fnð t\mÀt¯¬ AbÀe³ïv kotdm ae_mÀ Nm¹bn³ ^m.tPmk^v IdpIbnð ImÀ½nI\mhpw. XncpIÀ½§sf XpSÀóv ItcmÄ Km\ aÕchpw \S¡pw. {InkvXpakv XncpIÀ½§fnte¡v Ghscbpw ^m.tPmk^v IdpIbnð kzmKXw sN¿póp.

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.