1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee October 5, 2014

CS-Xv he-Xv ]mÀ-«nI-sf Hcp-t]m-se hn-a-À-in¨p-sIm-ïv en-_-dð sU-tam-{Im-än-Iv t\-Xmhpw {_-«o-jv D-]-{]-[m-\-a-{´n-bp-am-b \n-¡v s¢-¤v cw-K-s¯-¯n. ¥mÊv-tKm-bnð \-S-ó en-_-dð sU-tam-{Im-än-Iv ]mÀ-«n-bp-sS hmÀjnI tIm¬-^-d³-kn-em-Wv \n-¡v s¢-¤v C-cp-]m-À-«n-I-tfbpw Hcp-t]m-se hn-aÀ-in-¨-Xv. bp-In-]v ]mÀ-«n-bp-sS h-c-thm-sS P-\-]n-´p-W \-ã-s¸-« en-_-dð sU-tam-{Im-än-Iv ]mÀ«n. ]n-Sn-¨p-\nð-¡p-ó-Xn-\p-Å kÀ-Æ {i-a-§fpw \-S-¯p-I-bm-Wv.
I-Sw-hm-§n {_n«-sâ k¼-Zv hy-hØ-sb X-fÀ-¯n-b-Xn-\m-Wv te-_À-]mÀ-«n-bv-s¡-Xn-tc \n-¡v s¢-¤v cq-£am-b hn-aÀi-\w \-S-¯n-b-Xv. X-§-fp-sS k-Jy-I-£nbm-b I¬-kÀ-th-äo-hv ]mÀ-«n-bv-¡v F-Xn-tcbpw s¢-¤v i-à-am-bn B-ª-Sn¨p. BÀ-{Z-Nn-¯am-b I¬-kÀ-th-än-kw \-ã-s¸-«-Xmbpw \n-¡v s¢-¤v B-tcm-]n-¨p.

hmÀjnI tIm¬-^-d³-knð h-¨v h-cm-\n-cn-¡pó s]m-Xp-sX-c-sª-Sp-¸n-\p-Å {]-I-S-\-]-{Xn-I \n-¡v s¢-¤v ]p-d-¯n-d-¡pw. 2018 Hm-sS F³-F-¨v-F-kn-\v 1 _n-ey¬ ]u-ïn-sâ A[n-I ^-ïm-Wv \n-¡v s¢-¤v ap-tóm-«v sh-bv-¡p-ó {][m-\ hm-Kv-Zm\w.

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.