1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee January 5, 2014

]p-XphÀ-j k-½m-\-am-bn {S-bn³ NmÀ-Öv ]-Xn-\m-dv i-X-am-\w hÀ-²n-¸n-¨-Xn-\v ]n-óm-se sd-bnð-th tÌ-j-\p-I-fn-se ImÀ-]mÀ-¡nw-Kv ^o-kv 25 i-X-am-\w hÀ-²n-¸n-¡m³ Xo-cp-am-\w. C-tXm-sS Zn-htk-\ bm-{X-bv-¡v {S-bn³ kÀ-Æo-kpI-sf B-{i-bn-¨n-cp-ó e-£-¡-W-¡n-\v B-fp-IÄ-¡v {S-bn³-bm-{X H-cp t]-Sn-kz-]v-\-am-bn Xp-S§n. hnÀ-Pn\pw ku-¯v sh-Ìpw A-S-¡-ap-Å sd-bnð Øm-]-\-§-fm-Wv Sn¡-äv \n-c-¡v hÀ-²n-¸n-¨-Xn-\v sXm-«p-]n-óm-se ]mÀ-¡nw-Kv ^okpw hÀ-²n-¸n-¨-Xv.

d-Kv_o, em³-Im-ÌÀ. ImÀ-en-Énð F-óo tÌ-j-\p-I-fn-se ]mÀ-¡nw-Kv ^o-kv hÀ-²n-¸n-¨-Xm-bn hnÀ-Pn³ sd-bnð A-dn-bn¨p. C-hn-sS Øn-cw bm-{X-¡mÀ-¡v hf-sc F-fp-¸-¯nð ]mÀ-¡nw-Kv kv-t]-kv I-sï-¯m³ C-Xv k-lm-bn-¡p-sa\vv hnÀ-Pn-sâ h-àm-hv A-dn-bn-¨p. tÌ-j-\p-I-fn-se ]mÀ-¡nw-Kv ^o-knð i-cmi-cn ]-¯v i-X-am-\-¯n-sâ hÀ-²-\-hm-Wv h-cp-¯n-bn-«p-Å-Xv.

ImÀ-en-Énð tÌ-j-\n-se ]mÀ-¡nw-Kv ^o-kv 25 i-X-am-\-am-Wv hÀ-²n-¸n-¨n-«p-ÅXv. C-tXm-sS Øn-cw bm-{X-¡mÀ-¡v ImÀ-]mÀ-¡v sN-¿p-ó-Xn-\v H-cm-gv-N-bn-te-¡v 50 ]u-ïv \ð-I-Ww.k-td-bn-se ku-¯v sh-Ìv {S-bn-sâ tKm-UmÄ-anw-Kv kv-tä-j-\n-se ]mÀ-¡nw-Kv ^o-kv F-«v i-X-am-\-am-Wv hÀ-²n-¸n-¨n-cn-¡p-óXv. F-ómð X-§-fp-sS ]-IpXn-tbm-fw kv-tä-j-\p-I-fn-se ]mÀ-¡nw-Kv ^o-kv a-c-hn-¸n-¡p-Itbm Ip-d-bv-¡p-Itbm sN-bv-Xn-«p-sï-óv ku-¯v sh-kv-än-sâ D-S-a-Ø\m-b kv-täPv-tIm-¨v Nq-ïn-¡m«n.

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.