1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee December 21, 2013

Im-\-U-bnð th-iym-e-b-§Ä-¡p-ïm-bn-cp-ó \n-tcm[-\w AS-¡w th-iym-hr-¯n-bv-¡v GÀ-s¸-Sp-¯n-bn-cp-ó \n-b-{´-W-§Ä Cñm-Xm-¡m³ kp-{]ow tIm-S-Xn-bp-sS D-¯-c-hv. C¯-cw \n-b-{´-W-§Ä th-iym-hr-¯n-bnð GÀ-s¸-«n-cn-¡p-ó-h-cp-sS kp-c-£-sb _m-[n-¡p-óp F-óv I-sï-¯n-b-Xn-s\ Xp-SÀ-óm-Wv \n-tcm-[-\w F-Sp-¯p-I-f-bm³ Xo-cp-am-\n-¨n-cn-¡p-ó-Xv.

th-iym-e-b-§Ä-¡p-Å \n-tcm-[-\hpw sX-cp-hnð th-iym-hr-¯n-bv-¡v th-ïn B-fpI-sf Iym³-hm-kv sN-¿p-ó-Xn-\v GÀ-s¸-Sp-¯n-bn-cn-¡p-ó \n-tcm-[-\-hpw C-tXm-sS Cñm-Xm-Ipw. Im-\-U kp-{]nw tIm-S-Xn-bn-se H³-]Xw-K _ôv sF-Iy-I-Wv-tT-\-bm-Wv \n-b-{´-W-§Ä \o-¡n-bn-cn-¡p-óXv. ]pXn-b hn-[n H-cp hÀ-j-¯n-\p-Ånð \n-e-hnð h-cpw. ssewKnI tPm-en-IÄ-¡v \n-b-{´-Ww GÀ-s¸-Sp-¯m³ Iq-Sp-Xð ^-e-{]-Zam-b \n-b-a-\nÀ-½m-Ww \-S-¯m³ tImS-Xn ]mÀ-e-saân-t\m-Sv B-h-iy-s¸-«n-«p-ïv.

Im-\-U-bnð th-iym-hr-¯n km-t¦-Xn-I-am-bn \n-b-a-hn-t[-b-am-sW-¦n-epw CXn-t\m-Sv A-\p-_-Ôn-¨p-Å ]-e {]-h-À-¯-\-§fpw \nb-aw aq-ew \n-tcm-[n-¨n-«p-ïv. F-ómð- C¯-cw \n-b-{´-W-§Ä th-iym-hr-¯n-bnð GÀ-s¸-«n-cn-¡p-ó kv-{Xo-I-fp-sS kp-c-£-sb Im-cy-am-bn _m-[n-¡p-óp F-óv I-sï-¯n-b-Xn-\m-em-Wv \n-b-{´-W-§Ä \o-¡p-ó-Xv.

2007ð Im-\-U-bn-se {_n-«o-jv sIm-fw-_n-b-bnð tdm-_À-«v ]n-ά F-ó ko-cn-bð sIm-e-bm-fn th-iym-hr-¯n-bnð GÀ-s¸-«n-cp-ó B-dv kv-{XoI-sf sIm-e-s¸-Sp-¯nb-Xv ap-X-em-Wv th-iym-hr-¯n-bnð GÀ-s¸-«n-cn-¡p-ó kv-{Xo-I-fp-sS kp-c-£ D-d-¸m-¡-W-sa-ó B-hiyw i-à-am-bXv. hm³-Iq-h-dn-se Z-cn-{Z-km-l-N-cy-§-fnð \n-óv h-ó kv-{XoI-sf Xm³ c-£-s]-Sp-¯p-I-bm-bn-cp-óp Fópw Ch-sc sIm-e-s¸-Sp-¯n X-sâ ]-ón-^m-anð Ip-gn-¨p-aq-Sn-b-Xm-bpw C-bmÄ sh-fn-s¸-Sp-¯n-bn-cp-óp.

C-tX Xp-SÀ-óv {_n-«o-jv sIm-fw-_n-b-bnð hÀ-j-§-fm-bn {]-h-À-¯n-¨v h-ón-cp-ó H-cp th-iyme-bw A-S-¨p-]q-«p-Ibpw \n-ch-[n kv-{Xo-IÄ ko-cn-bð Inñ-sd t]-Sn-¨v th-iym-hr-¯n D-t]-£n-¡p-Ibpw sN-bv-Xn-cpóp.

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.