1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee December 27, 2013

Ij-ïn Imc-Ww hn-j-an-¡p-ó-hÀ-¡v H-cp k-t´m-j-hmÀ-¯. bq-Wn-th-gv-knän Hm-^v k-tX¬ Imen-t^mÀ-Wn-b-bn-se K-th-j-IÀ X-e-ap-Sn h-fÀ¨-sb k-lm-bn-¡p-ó Po³ I-sï¯n. X-e-ap-Sn-bp-tSbpw NÀ-½-¯n-sâbpw h-fÀ¨-sb k-lm-bn-¡p-ó Po-\m-Wv I-sï-¯n-bn-cn-¡p-ó-Xv.

s]m-Å-te-ä-hÀ¡pw NÀ-½mÀ-ºp-Zw _m-[n-¨-hÀ¡pw ho-ïpw Xz-Iv h-¨p-]n-Sn-¸n-¡p-ó-Xn-\v ]pXn-b I-sï-¯ð k-lm-bn-¡p-sa-óm-Wv I-cp-Xp-óXv. sÌw skñpI-sf Ip-dn-¨v K-thj-Ww \-S-¯p-ó kw-L-am-Wv ssh-Zy-im-kv-{X cw-K-¯v \m-gn-I-Iñm-tb-¡m-hp-ó Cu I-ïp-]n-Sp-¯w \-S-¯n-b-Xv.

X-e-bnð ap-Sn-bnñm-¯-hÀ¡pw s]m-Åepw Xz-Iv Iym³-kdpw aq-ew hn-j-an-¡p-ó-hÀ¡pw ]pXn-b I-ïp-]n-Sp-¯w B-izm-k-am-Ip-sa-óv sÌw skð kv-s]-jy-en-Ìmb tUm. {In-tÌm-^v tIm-_n-se-Iv ]-d-ªp. tPWð Hm-^v sÌw skð-knepw \m-j-Wð A-¡mZan Hm-^-v k-b³-kn-epw (]n-F³-F-Fkv) K-th-j-W^-ew {]-kn-²-s¸-Sp-¯n-bn-«pïv.

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.